wróc do listy wiadomości

XXXVII sesja Rady Gminy 23 maja 2018

2018-05-17 9:16:04

23 maja 2018r. o godz.12.00 – XXXVII sesja Rady Gminy w sali Domu Kultury w Przeciszowie

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.) Przewodnicząca Rady Gminy Przeciszów zwołuje w dniu

 

23 maja 2018r.

o godz.12.00 – XXXVII sesję Rady Gminy

w sali Domu Kultury w Przeciszowie

z następującym porządkiem obrad

 

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Uchwalenie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Przeciszów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Przeciszów za 2017 rok.

5.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy .

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeciszowie za 2017 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Przeciszów za 2017 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/219/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 marca 2018r. w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu Gminy Przeciszów na 2018 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu Gminy Przeciszów na 2018 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/209/17 Rady Gminy Przeciszów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przeciszów.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom, zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Przeciszów.

14. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego przejęcia odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przeciszów.

15.  Interpelacje i zapytania radnych.

16.  Informacja Wójta z działalności między sesjami.

17.  Zakończenie posiedzenia.  

 

                                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy

/-/  Anna Momot

AKTUALNOŚCI

2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia