wróc do listy wiadomości

Konkurs na stanowiska dyrektorów.

2018-05-17 14:06:10

Zarządzenie Nr 40 /2018 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Przeciszowie ul. Szkolna 8 Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeciszowie ul. Podlesie 92

Zarządzenie Nr 40 /2018

Wójta Gminy Przeciszów

z dnia 17 maja 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów:

Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Przeciszowie ul. Szkolna 8

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeciszowie ul. Podlesie 92

 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 63 ust.1 i ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz § 1  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587) zarządza się, co następuje:

§1

Ogłasza się konkursy na stanowiska  dyrektorów:

Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Przeciszowie ul. Szkolna 8

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeciszowie ul. Podlesie 92

 

§2

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przeciszów  i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przeciszów.

§3

Ogłoszenia o konkursach stanowią załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Przeciszów .

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy

/-/ Bogdan Cuber

 


 

Do pobrania:

AKTUALNOŚCI

2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia