wróc do listy wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 55/2018 Wójta Gminy Przeciszów

2018-06-20 9:11:32

ZARZĄDZENIE NR 55/2018 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na Stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Przeciszowie ul. Szkolna 8.

 

ZARZĄDZENIE NR 55/2018

Wójta Gminy Przeciszów

z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie:  zatwierdzenia konkursu na Stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Przeciszowie ul. Szkolna 8.  

Na podstawie art. 63  ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 tj.), art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 tj.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.2017  poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§  1

Zatwierdza się konkurs przeprowadzony w dniu 18 czerwca 2018 roku na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 1 w Przeciszowie ul. Szkolna 8 – kandydat wyłoniony w konkursie Pani Józefa Olejarz.

§  2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

/-/ Bogdan Cuber

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia