wróc do listy wiadomości

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZECISZÓW

2018-06-20 12:52:26

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZECISZÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Przeciszów w miejscowościach Przeciszów i Piotrowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

GKM.6727.1.2017

Przeciszów, dnia 19 czerwca 2018 r.  

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZECISZÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Przeciszów w miejscowościach
Przeciszów i Piotrowice

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz uchwały nr XXV/150/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Przeciszów w miejscowościach Przeciszów i  Piotrowice, zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Przeciszów w miejscowościach Przeciszów i Piotrowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 2 lipca 2018 r. do 30 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy Przeciszów: ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów - w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 lipca 2018 r. o godz. 1600 w Domu Kultury w Przeciszowie: 32-641 Przeciszów, ul. Długa 6.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Uwagi na piśmie należy składać do Wójta Gminy Przeciszów w nieprzekraczalnym terminie do dnia  14 sierpnia 2018 r., na adres: ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów, z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Zgodnie z art. 18 ust.3 przywołanej ustawy, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

            Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia w/w projektu do publicznego wglądu, można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy: tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Przeciszów w miejscowościach Przeciszów i Piotrowice, prognozą oddziaływania na środowisko do planu, opiniami wydanymi do ww. projektu planu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu.

            Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania przedmiotowego projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w sposób określony wyżej dla składania uwag do projektu planu, a także ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy e-mail: gmina@przeciszow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r. 

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Przeciszów.

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia