wróc do listy wiadomości

XXXIX sesja Rady Gminy 11.07.2018

2018-07-06 11:12:5911 lipca 2018r. o godz.13.00 – XXXIX sesja Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Przeciszowie

 

 

 

Przeciszów, dnia  6 lipca 2018r.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Przeciszów                                   

 

                                                                                         

              

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.994 z późn. zm.) Przewodnicząca Rady Gminy Przeciszów

zwołuje w dniu

 

                                                        11 lipca 2018r.

o godz.13.00 –  XXXIX sesję Rady Gminy

w Urzędzie Gminy w Przeciszowie

z następującym porządkiem obrad

 

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Uchwalenie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie : zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów - etap IV i V”

5. Podjęcie uchwały w sprawie : zmian przychodów, dochodów i wydatków budżetu Gminy Przeciszów na 2018 rok

6. Podjęcie uchwały w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXXIV/209/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. Rady Gminy Przeciszów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przeciszów

7.  Interpelacje i zapytania radnych

8.  Zakończenie posiedzenia.  

                                                                                                 Przewodnicząca

Rady Gminy Przeciszów
            /-/ Anna Momot

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia