wróc do listy wiadomości

Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa parku rozrywki - moduł "Smoczy Gród" na terenie Gminy Prze

2018-10-02 11:53:14

OŚ.6220.3.2018                                          Przeciszów, dn. 01.10.2018 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 Na podstawie  art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku  z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: Budowa parku rozrywki - moduł "Smoczy Gród" na terenie Gminy Przeciszów  na wniosek ENERGY 2000 SP. Z O.O. ENERGYLANDIA SP.K., 34-141 Przytkowice 532A, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu komplementariusza - Marka Goczała.

 

              Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w gminie Przeciszów, przy drodze krajowej DK 44 (ul. Krakowska) i przy drodze powiatowej nr 1805K (ul. Graniczna), przy granicy z gminą Zator - na działkach ewidencyjnych numer: 2574, 2575, 2576/4, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2606, 2607/4, 2633/32, 2633/42.

 

       Obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, jako działki przylegające bezpośrednio do działek, na których będzie realizowane przedsięwzięcie obejmuje działki ewidencyjne o numerach: 2525, 2572, 2573/1, 2573/2, 2573/3, 2576/3, 2633/37, 2607/3, 2586, 2585, 2584, 2600, 2601, 2602, 2604, 2605, 2608/3, 2608/4, 2609, 2610/4, 2611/4, 2612/4, 2612/3, 2613/4, 2613/3, 2614/4, 2614/3, 2633/39, 2616/3, 2616/4, 2615, 2618/4, 2618/3, 2633/40, 2619/3, 2619/4, 2624/3, 2624/4, 2626/4, 2633/6, 2633/7, 2633/2, 3893/34, 2633/9, 2632/4, 2631/4, 2630/4, 2629/4, 2628/4, 2627/4, 2625, 2633/24, 2633/36, 2622, 2621, 2620, 2633/20, 2633/38, 2633/22, 2633/23, 2633/41.

 

       Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) wszystkim stronom postępowania przysługuje prawo czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym prawo do przeglądania akt sprawy oraz składania uwag i wniosków w postępowaniu dowodowym. Z aktami w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przeciszów, ul. Podlesie1, 32 – 641 Przeciszów, pok. 7a, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z  art. 64 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) Wójt Gminy Przeciszów w dniu 01.10.2018r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Burmistrza Zatora o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

 

Zgodnie z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)  informuję strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia  niniejszej sprawy do dnia 31 grudnia 2018r. Wynika to z faktu, że  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach musi być poprzedzone wydaniem opinii w/w organów dotyczących konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)  stosuje się przepis art. 49 Kpa. W związku z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Bogdan Cuber

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia