wróc do listy wiadomości

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa parku rozrywki - moduł "Smoczy Gród" na terenie Gminy Przeciszów

2018-12-07 13:14:45

OŚ.6220.3.2018                                                                     

Przeciszów, dn. 07.12.2018r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

        Na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku  z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2081)

 

Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości

 

informację o wydaniu w dniu 07.12.2018r. decyzji znak: OŚ.6220.3.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa parku rozrywki - moduł "Smoczy Gród" na terenie Gminy Przeciszów planowanego do realizacji w Przeciszowie na działach o numerach ewidencyjnych: 2574, 2575, 2576/4, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2606, 2607/4, 2633/32, 2633/42, obręb 0003 Przeciszów

 

         Z powyższą decyzją oraz zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją  strony mogą  zapoznać się w Urzędzie Gminy Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32 – 641 Przeciszów, pok. 7a, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.  

 

       Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2081) stosuje się przepis art. 49 Kpa. W związku z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia.

 

       Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

       Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2081) zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji. w Urzędzie Gminy Przeciszów, pok.7a w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Kosowski

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia