wróc do listy wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2019-01-08 12:54:10

OŚ.6845.1.2019

Przeciszów, dn. 08.01.2019 r.

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)  Wójt Gminy w Przeciszowie ogłasza wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy.

 

1.         OZNACZENIE DZIAŁEK

Przedmiotem dzierżawy są następujące działki: dz. nr 458 (o pow. 0,1379 ha), dz. nr 461
(o pow. 0,5876 ha), dz. nr 469 (o pow. 0,5316 ha), dz. nr 471 (o pow. 0,5491 ha), dz. nr 475
(o pow. 0,6900 ha) i dz. nr 495 (o pow. 1,0822 ha) położone w Lesie, Gmina Przeciszów. Zgodnie
z Księgą Wieczystą KR1E/00050683/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu działki
te stanowią własność Skarbu Państwa.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, działki będąca własnością Skarbu Państwa stały się z mocy prawa własnością Gminy Przeciszów.

 

2.         PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z Uchwała Nr XXXVIII/207/2006 Rady Gminy Przeciszów z dnia 24 sierpnia 2006r.
(ogł. w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 24.11.2006 r. nr 807) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeciszów:

- działki nr 458, 461, 469, 471 i 475 znajdują się w jednostce strukturalnej L.14R – tereny rolnicze;

- działka nr 495 znajduje się w jednostce strukturalnej L.15R – tereny rolnicze.

 

3.         OPIS DZIAŁEK

Działki zlokalizowane w Lesie w obrębie ul. Górki.

 

4.         INFORMACJE O PRZEZNACZENIU DO DZIERŻAWY

Działki te zostały przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na cele rolnicze na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

 

5.         DODATKOWE INFORMACJE

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 45/2017 z dnia 13.06.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty, lokale użytkowe i lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Przeciszów, minimalna roczna stawka netto czynszu nieruchomości gruntowych za 1m2, wydzierżawianych na cele rolnicze wynosi 0,03 zł.

(na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 2  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień – tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 701 – zwalnia się od podatku VAT).

 

Czynsz dzierżawy uiszczany będzie na rzecz Wydzierżawiającego z góry do dnia 15 stycznia danego roku lub w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

 

Dodatkowe świadczenia Dzierżawcy z tytułu dzierżawy – podatek rolny.

 

Okres dzierżawy – do 3 lat

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres co najmniej 21 dni tj.:
od 8 stycznia do 29 stycznia 2019r.

 

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Kosowski

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia