wróc do listy wiadomości

OBWIESZCZENIE Wójta w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

2019-04-01 9:46:57

OŚ.6220.1.2019                                                                       Przeciszów, dn. 01.04.2019 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 Na podstawie  art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku  z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Przeciszów”  na wniosek Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A. ul. Rzemieślnicza 1, 30 – 363 Kraków, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego – Jarosława Ptaka oraz Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Technicznego – Eugeniusza Magdy.

 

       Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie, na działkach ewid. nr: 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7, 8, 9/2, 9/1, 10, 11/1, 11/2, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7 obręb Przeciszów, gmina Przeciszów.

       Planowane przedsięwzięcie oddziaływać będzie na działki ewid. nr: 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7, 8, 9/2, 9/1, 10, 11/1, 11/2, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7 obręb Przeciszów, gmina Przeciszów  oraz działki ewid. nr 1499 i 1500 obręb Stawy Monowskie, gmina Oświęcim.

 

       Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) wszystkim stronom postępowania przysługuje prawo czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym prawo do przeglądania akt sprawy oraz składania uwag i wniosków w postępowaniu dowodowym. Z aktami w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przeciszów, ul. Podlesie1, 32 – 641 Przeciszów, pok. 206, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z  art. 70 ust.1 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) Wójt Gminy Przeciszów w dniu 01.04.2019r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii dotyczącej ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko powyższego przedsięwzięcia.

 

Zgodnie z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)  informuję strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia  niniejszej sprawy do dnia 31 grudnia 2019r. Wynika to z faktu, że  do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach musi zostać sporządzony przez wnioskodawcę raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)  stosuje się przepis art. 49 Kpa. W związku z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Kosowski

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia