wróc do listy wiadomości

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2019-08-29 10:10:20

OŚ.6220.4.2019                                                                             Przeciszów, dn. 29.08.2019r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

       Wójt Gminy w Przeciszowie, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U.               z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 29.08.2019r. na wniosek ENERGY 2000 SP. Z O.O. ENERGYLANDIA SP.K., 34 – 141 Przytkowice 532A reprezentowanego przez Prezesa Zarządu komplementariusza – Marka Goczała  wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.  Budowa parku rozrywki – moduł nr 2 „Wielki Błękit” i moduł nr 3 na terenie Gminy Przeciszów  planowanego do realizacji w Przeciszowie na działach o numerach ewidencyjnych: 2606/2, 2607/5, 2607/7, 2608/4, 2609, 2610/4, 2611/4, 2633/43, 2633/47, 2633/48, 2633/50, 3935, obręb 0003 Przeciszów.

 

       Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy w Przeciszowie, pok. 206 w godzinach urzędowania.

 

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Kosowski

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia