wróc do listy wiadomości

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

2020-01-13 12:27:23

Przeciszów, dn. 13.01.2020 r.

 

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

 

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy w Przeciszowie

podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy.

 

Oznaczenie działki

Część działki ewid. nr 77/5 o powierzchni 1,2000 ha, obręb Przeciszów, gmina Przeciszów.

Zgodnie z decyzją Starosty Oświęcimskiego znak sprawy: SGB.6013-5/00 z dnia 14.06.2000 r. stanowi własność Gminy Przeciszów.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

PR.5R – tereny rolnicze

Opis działek

Działka zlokalizowana w Przeciszowie w obrębie ul. Sosnowej

Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Część działki (tj. 1,2000 ha) zostanie wydzierżawiona na cele rolnicze.

Dodatkowe informacje

Obciążenia z tytułu dzierżawy – czynsz dzierżawy wg Zarządzenia nr 18/2019 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 28 lutego 2019 r. wynosi 0,03 zł netto za 1m2 gruntu.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 701 z późn. zm.)

Czynsz dzierżawy uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego z góry do dnia 15 stycznia każdego roku. Czynsz za 2020 r. uiszczony będzie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dzierżawy.

Dodatkowe świadczenia dzierżawcy z tytułu dzierżawy – podatek rolny

Okres dzierżawy – do 3 lat

Warunki zmiany wysokości czynszu

Wysokość czynszu podlega obligatoryjnie corocznej waloryzacji począwszy od 1 stycznia każdego roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do końca stycznia.

 

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Przeciszów i  stronie internetowej przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 13 stycznia 2020 r. do 3 luty 2020 r.

 

Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym.

 

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Kosowski

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia