wróc do listy wiadomości

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przeciszów w sprawie informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ENERGY 2000 SP. Z O.O. ENERGYLANDIA SP.K., 34-141 Przytkowice 532A, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu komplementariusza - Marka Goczała

2020-01-14 15:01:40

OŚ.6220.7.2019                                                                            Przeciszów, dn. 14.01.2020r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 Na podstawie  art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku  z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ENERGY 2000 SP. Z O.O. ENERGYLANDIA SP.K., 34-141 Przytkowice 532A, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu komplementariusza - Marka Goczała w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: Budowa parku rozrywki – moduł nr 2 „Wielki Błękit” i moduł nr 3 na terenie Gminy Przeciszów, znak: OŚ.6220.4.2019 z dnia 29.08.2019r.  

W związku ze zmianami projektowymi zaistniała konieczność zmiany decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, którego aktualna nazwa to:

Budowa parku rozrywki – moduł nr 2 „Aqualantis” i moduł nr 3 „Sweet Valley” na terenie gminy Przeciszów.

 

Park rozrywki - moduł nr 2 „Aqualantis” i moduł nr 3 „Sweet Valley” zlokalizowany będzie w gminie Przeciszów na działkach  ewidencyjnych nr:

2606/2, 2607/5, 2607/7, 2608/4, 2609, 2610/4, 2611/4, 2633/43, 2633/47, 2633/48, 2633/50, 3935, 2606/1, 3933, 2582/1, 2582/2, 2583, 2633/46.

Działki sąsiadujące z przedsięwzięciem:

Obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, jako działki znajdujące się w zasięgu 100 m od linii przedsięwzięcia (zgodnie z ustawą ooś określony jako strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) obejmuje działki ewidencyjne:

w gminie Przeciszów:2607/6, 2633/37, 2633/45, 2633/44, 2606/3, 2573/3, 2576/4, 2577, 2578, 3934, 2604, 2605, 2633/45, 2633/49, 2633/38, 2612/3, 2611/3, 2610/3, 2608/3, 2607/3, 2612/4, 2613/3, 2614/3, 2614/4, 2613/4, 2633/7, 2633/6, 2604, 2584, 2585, 2586, 2572, 2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558, 2550, 2564, 2565, 2566, 2567, 2574, 2575,

w gminie Zator:

obręb 1: 196/1, 196/2, 257/3, 195/5, 195/6, 199/1, 199/2,208/1, 208/2, 210/1, 210/2, 211/1. 211/2, 219/3, 219/4, 220/3, 220/4, 221/3, 221/4,224/3, 224/4.

 

       Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) wszystkim stronom postępowania przysługuje prawo czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym prawo do przeglądania akt sprawy oraz składania uwag i wniosków w postępowaniu dowodowym. Z aktami w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przeciszów, ul. Podlesie1, 32 – 641 Przeciszów, pok. 206, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z  art. 64 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)  Wójt Gminy Przeciszów w dniu 14.01.2020r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

 

Zgodnie z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)  informuję strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia  niniejszej sprawy do dnia 31 marca 2020r. Wynika to z faktu, że  wydanie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach musi być poprzedzone wydaniem opinii w/w organów dotyczących konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)  stosuje się przepis art. 49 Kpa. W związku z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Kosowski

AKTUALNOŚCI

2021

Ogłoszenia