wróc do listy wiadomości

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

2020-02-28 13:07:25

Przeciszów, dn. 28.02.2020 r.

 

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

 

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65)

 

Wójt Gminy w Przeciszowie

podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy.

 

Oznaczenie działek

Działki ewid. nr 78, 79, 80, 87/3, 87/4, 87/5, 87/6, 85/6, 85/7, 85/8, 85/9, 86/1, 86/2, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 90/1, 90/2, 91/1, 91/2, 561/1, 562/1 o łącznej powierzchni 0,8053 ha, położone w miejscowości Las, Gmina Przeciszów.

Zgodnie z księgą wieczystą KR1E/00050683/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu stanowią własność Skarbu Państwa.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, działka będąca własnością Skarbu Państwa stała się z mocy prawa własnością gminy Przeciszów.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

L.4R – tereny rolnicze (dz. 78, 79, 80), L.6R – tereny rolnicze
(dz. 87/3, 87/4, 87/5, 87/6, 85/6, 85/7, 85/8, 85/9, 86/1, 86/2, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 90/1, 90/2, 91/1, 91/2), L.18R – tereny rolnicze (dz. 561/1, 562/1)

Opis działek

Działki zlokalizowane w miejscowości Las w obrębie ul. Leśnej
i ul. Dąbki

Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Działki zostaną wydzierżawione na cele rolnicze.

Dodatkowe informacje

Obciążenia z tytułu dzierżawy – czynsz dzierżawy wg Zarządzenia nr 18/2019 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 28 lutego 2019 r. wynosi 0,03 zł netto za 1m2 gruntu.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 701 z późn. zm.)

Czynsz dzierżawy uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego z góry do dnia 15 stycznia każdego roku. Czynsz za 2020 r. uiszczony będzie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dzierżawy.

Dodatkowe świadczenia dzierżawcy z tytułu dzierżawy – podatek rolny

Okres dzierżawy – do 3 lat

Warunki zmiany wysokości czynszu

Wysokość czynszu podlega obligatoryjnie corocznej waloryzacji począwszy od 1 stycznia każdego roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do końca stycznia.

 

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 28 lutego 2020 r. do 23 marzec 2020 r.

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Kosowski

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia