wróc do listy wiadomości

ZAWIADOMIENIE Ministra Rozwoju o wydanej decyzji

2020-04-02 9:21:57

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.30 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 933, ze zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz. 65) w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256), zawiadamiam, że Minister Rozwoju decyzją z dnia 27 marca2020r., znak: DLI-IV.4618.10.2019.MWuchylił w całości zaskarżoną decyzję WojewodyMałopolskiego z dnia 8 stycznia 2019 r., znak: WS-II.7570.2.53.2013.JB, orzekającą w pkt 1 o ustaleniu odszkodowania w kwocie 4.654,00 zł za nieruchomośćprzejętą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 1/13 z dnia 7 stycznia 2013 r., znak: WI-IX.7840.1.5.2012,o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zadania pn. „Projekt rozbudowy prawego wału rzeki Wisły Przeciszów Las Dwory II w km 0+000 ÷ 2+300, 2+500 ÷ 6+400”, oznaczona jako działka nr 26/1 o pow. 0,0622 ha, obręb 1 Las, powiat oświęcimski oraz w pkt 2 o zobowiązaniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie do złożenia ustalonego odszkodowania do depozytu sądowego na okres 10 lat, jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stanie się ostateczna, i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

 

Do pobrania:

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia