wróc do listy wiadomości

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przeciszów - informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

2020-04-14 13:52:49

OŚ.6220.2.2019

Przeciszów, dn. 14.04.2020r.

 

OBWIESZCZENIE

 

                  Na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przeciszów

 

podaje do publicznej wiadomości  informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Rodzinnego Parku Rozrywki „Energylandia” na terenie gminy Przeciszów i gminy Zator.

      Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje „każdemu”.

     Na podstawie art. 33 ust. 1 informuję, iż :

- postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte w dniu 23 maja 2019 r. na wniosek ENERGY 2000 SP. Z O.O. ENERGYLANDIA SP.K., 34-141 Przytkowice 532A, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu komplementariusza - Marka Goczała,

- organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Przeciszów po zasięgnięciu opinii Burmistrza Zatora (zgodnie z art. 75 ust 4 w/w ustawy),

- organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

- z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy, pokój nr 206, od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu,

- zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Przeciszów w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia,

- organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przeciszów,

 

     Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przeciszów i Urzędu Gminy Zator, wywieszenie na tablicach ogłoszeń w/w Urzędów oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Przeciszowa i Zatora.

 


Do pobrania:

 

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia