wróc do listy wiadomości

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przeciszów - w sprawie informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny

2020-04-30 13:59:51

OŚ.6220.1.2019

Przeciszów, dn. 30.04.2020r.


OBWIESZCZENIE


                  Na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przeciszów


podaje do publicznej wiadomości  informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Przeciszów”.

      Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje „każdemu”.

     Na podstawie art. 33 ust. 1 informuję, iż :

- postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte w dniu 1 kwietnia 2019 r. na wniosek Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A., ul. Rzemieślnicza 1, 30 – 363 Kraków reprezentowanej przez Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego – Jarosława Ptaka oraz Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Technicznego – Eugeniusza Magdy,

- organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Przeciszów,

- organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

- z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy, pokój nr 206, od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu,

- zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Przeciszów w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia,

- organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przeciszów,


     Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przeciszów i Urzędu Gminy Oświęcim, wywieszenie na tablicach ogłoszeń w/w Urzędów oraz na tablicach ogłoszeń w obrębie inwestycji.


Wójt Gminy

/-/ Tomasz Kosowski

 

 


Do pobrania:

 

 

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia