wróc do listy wiadomości

OBWIESZCZENIE - Informacja Wójta Gminy Przeciszów o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2020-05-25 13:23:04

OŚ.6220.2.2020    

Przeciszów, dn. 25.05.2020r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 Na podstawie  art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku  z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości

 

informację o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego na wniosek ENERGY 2000 SP. Z O.O. ENERGYLANDIA SP.K., 34-141 Przytkowice 532A, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu komplementariusza - Marka Goczała w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: Budowa parku rozrywki –moduł nr 3 „Sweet Valley” na terenie Gminy Przeciszów.  

 

Park Rozrywki zlokalizowany będzie w gminie Przeciszów i obejmuje działki ewidencyjne:

2633/47, 2633/46, 2607/6, 2607/5, 2609, 2608/4, 2610/4, 2633/48, 2633/50, 2611/4.

 

Działki sąsiadujące z przedsięwzięciem:

Obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, jako działki znajdujące się w zasięgu 100 m od linii przedsięwzięcia (zgodnie z ustawą ooś określony jako strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) obejmuje działki ewidencyjne:

w gminie Przeciszów:

2633/43, 2633/44, 2606/3, 2577, 2576/4, 2633/37, 2607/7, 2607/3, 2608/3, 2610/3, 2611/3, 2612/3, 2612/4, 2633/49, 2613/4, 2614/4, 2633/38, 2613/3, 2614/3, 2615, 2616/4, 2573/3, 2633/39,

w gminie Zator:

obręb 1: 196/1, 196/2, 257/3, 195/5, 195/6, 199/1, 199/2, 208/1, 208/2, 210/1, 210/2, 211/1, 211/2, 219/3, 219/4, 220/3, 220/4, 221/3, 221/4, 224/3, 224/4, 229/1, 229/2.

 

       Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) wszystkim stronom postępowania przysługuje prawo czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym prawo do przeglądania akt sprawy oraz składania uwag i wniosków w postępowaniu dowodowym. Z aktami w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przeciszów, ul. Podlesie1, 32 – 641 Przeciszów, pok. nr 206, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)  stosuje się przepis art. 49 Kpa. W związku z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Kosowski

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia