wróc do listy wiadomości

WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przeciszów, przeznaczonej do oddania w użyczenie.

2020-06-08 14:33:22

Przeciszów, 08.06.2020 r.

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przeciszów,

przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

Wójt Gminy Przeciszów, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.).

 

p o d a j e    d o   p u b l i c z n e j    w i a d o m o ś c i

 

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przeciszów,

przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

 

O z n a c z e n i e     n i e r u c h o m o ś c i :

 

Część działki ewid. nr 179 o łącznej powierzchni 0,8740 ha, położonej w miejscowości Przeciszów, Gmina Przeciszów. Zgodnie z księgą wieczystą KR1E/00034058/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu stanowią własność Gminy Przeciszów.

Część działki ewid. nr 566/1 o łącznej powierzchni 0,1756 ha, położonej w miejscowości Przeciszów, Gmina Przeciszów. Zgodnie z księgą wieczystą KR1E/00031823/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu stanowią własność Gminy Przeciszów.

Część działki ewid. nr 818/1 o łącznej powierzchni 0,1987 ha, położonej w miejscowości Przeciszów, Gmina Przeciszów. Zgodnie z księgą wieczystą KR1E/00051292/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu stanowią własność Gminy Przeciszów.

 

O p i s       n i e r u c h o m o ś c i :

 

Działka ewid. nr 179, obręb Przeciszów podlega ustaleniom Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z którym położona jest w obszarze oznaczonym symbolem PR. 1UO - tereny zabudowy usługowej - oświata.

Działka ewid. nr 566/1, obręb Las podlega ustaleniom Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z którym położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 23.L.UK - tereny usług kultury.

Działka ewid. nr 818/1, obręb Przeciszów podlega ustaleniom Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z którym położona jest w obszarze oznaczonym symbolem PR.IT/KS - tereny infrastruktury technicznej i parkingów.

 

T e r m i n      z a g o s p o d a r o w a n i a        n i e r u c h o m o ś c i :

 

Przedmiot nieruchomości zostanie oddany w użyczenie z dniem zawarcia umowy użyczenia.

 

I n f o r m a c j e       d o t y c z ą c e      u ż y c z e n i a :

 

Oddanie w użyczenie nieruchomości, następuje na cele publiczne.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Przeciszów i stronie internetowej przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 08 czerwca 2020 r. do 29 czerwca 2020 r.

Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Kosowski

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia