wróc do listy wiadomości

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2020-07-10 12:07:13

OŚ.6220.1.2019

Przeciszów, dn. 10.07.2020r.

 

OBWIESZCZENIE

 

 Na podstawie  art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku  z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości

 

informację o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego na wniosek Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A. ul. Rzemieślnicza 1, 30 – 363 Kraków, reprezentowanych przez Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego – Jarosława Ptaka oraz Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Technicznego – Eugeniusza Magdę w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Przeciszów”.

 

       Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach ewid. nr: 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7, 8, 9/2, 9/1, 10, 11/1, 11/2, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7 obręb Przeciszów, gmina Przeciszów.

       Planowane przedsięwzięcie oddziaływać będzie na działki ewid. nr: 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7, 8, 9/2, 9/1, 10, 11/1, 11/2, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7 obręb Przeciszów oraz działki ewid. nr 1499 i 1500 obręb Stawy Monowskie, gmina Oświęcim

 

        Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) stronom postępowania przysługuje prawo czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym prawo do przeglądania akt sprawy oraz składania uwag i wniosków w postępowaniu dowodowym. Z aktami w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przeciszów, ul. Podlesie1, 32 – 641 Przeciszów, pok. nr 206, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 

       Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)  w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1712) stosuje się przepis art. 49 Kpa. W związku z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia.

 

       Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Kosowski

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia