wróc do listy wiadomości

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przebudowy drogi powiatowej

2016-11-07 9:20:33

OŚ.6220.6.2016

Przeciszów, dn. 07.11.2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

 Na podstawie  art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku  z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w gminie Przeciszów od km 9+744,00 do km 12+190,00”  na wniosek Powiatu Oświęcimskiego, Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32 – 602 Oświęcim reprezentowanego przez pełnomocnika - Pana Marka Krawczyka - przedstawiciela  „Biura Inżynierskiego MK” Sp. j., M. Krawczyk, K. Strzeżyk, ul. Unii Europejskiej 10, 32-602 Oświęcim.

       Teren planowanej inwestycji oraz obszar, na którym będzie potencjalnie znacząco oddziaływać przedsięwzięcie obejmuje działki położone w gminie Przeciszów przy ul. Podlesie oraz przy ul. Leśnej,  o numerach ewidencyjnych:

OBRĘB PRZECISZÓW: 102; 122; 123; 124; 145; 101/2; 178/1; 178/2; 179; 180; 203/6; 205; 206;1019/1; 100; 78/12; 78/5; 85; 78/3; 86; 78/9; 87; 88; 89; 90; 91/2; 96/2; 98; 97; 16/4; 99;

OBRĘB LAS: 950; 934; 935; 933; 548/13; 548/12; 813/1; 548/11; 622/1; 622/2; 622/3; 548/10; 621/10; 548/9; 621/1; 604; 603; 602; 601; 582/2; 574; 548/8; 548/7; 573; 548/6; 75/3; 572; 568/2; 548/5; 567; 548/4; 548/3; 566/4; 566/2; 566/1; 548/2; 564; 565; 551/3; 551/1; 551/2; 551/5; 551/7; 385/25; 385/34; 385/8; 385/24; 339/11; 339/9; 339/12; 339/8; 291; 292; 293; 339/10; 547/1; 547/2; 546; 534; 532; 530/2; 548/14; 548/17; 548/15; 548/1; 549; 550; 551/6; 377; 374; 557; 556; 555; 553; 552; 560/2; 621/2.

 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) wszystkim stronom postępowania przysługuje prawo czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym prawo do przeglądania akt sprawy oraz składania uwag i wniosków w postępowaniu dowodowym. Z aktami w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przeciszów, ul. Podlesie1, 32 – 641 Przeciszów, pok. 7a, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z  art. 64 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) Wójt Gminy Przeciszów w dniu 07.11.2016r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

 

Zgodnie z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) informuję strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia  niniejszej sprawy do dnia 28 lutego 2017r. Wynika to z faktu, że  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach musi być poprzedzone wydaniem opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu dotyczących konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko oraz zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kpa. W związku z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przeciszów

na stronie internetowej Urzędu Gminy Przeciszów (www.przeciszow.pl)

na stronie BIP

na tablicach ogłoszeń wzdłuż drogi powiatowej 1895K

 

Wójt Gminy

/-/ Bogdan Cuber

 

AKTUALNOŚCI

2018

Ogłoszenia