wróc do listy wiadomości

OGŁOSZENIE o podjęciu przez Radę Gminy Przeciszów uchwały nr XXII/129/16 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów dla terenu stacji elektroenergetycznej 110/15 kV

2016-11-25 11:30:26

Przeciszów, dnia 21.11.2016r

 

OGŁOSZENIE

 

o podjęciu przez Radę Gminy Przeciszów uchwały nr XXII/129/16 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów dla terenu stacji elektroenergetycznej 110/15 kV

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353 z późn. zm.) informuję o przyjęciu w dniu 9 listopada 2016 r. r. przez Radę Gminy Przeciszów uchwały nr XXII/288/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów dla terenu stacji elektroenergetycznej 110/15 kV

 

Z treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2, oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przeciszów. Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów dla terenu stacji elektroenergetycznej 110/15 kV zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy Przeciszów.

Przedmiotowa uchwała w sprawie miejscowego planu obowiązuje nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

                                                                                                WÓJT GMINY

Bogdan Cuber      

AKTUALNOŚCI

2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia