wróc do listy wiadomości

ZARZĄDZENIE Nr 13 /2017 Wójta Gminy Przeciszów w sprawie: powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Przeciszów przez kluby spo

2017-02-14 15:14:43

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 13 /2017

Wójta  Gminy  Przeciszów

z dnia 14 lutego 2017 r.

 

 

w sprawie: powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Przeciszów przez kluby sportowe w roku 2017

 

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.);oraz  § 3 ust. 6 zarządzenia nr 20/2011 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: określania zasad powoływania i trybu postępowania Komisji Konkursowych,  oraz § 1 ust. 5 Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2017 przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Przeciszów.  

 

Wójt Gminy w Przeciszowie

zarządza co następuje:

 

 

§ 1

 

  1. Powołuje  Komisję Konkursową do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert  na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Przeciszów przez kluby sportowe w roku 2016
     w składzie:

 

  1. Dorota Nykiel (Sekretarz Gminy)  – Przewodnicząca Komisji
  2. Dariusz Kowalczyk  (informatyk w Urzędzie Gminy ) – Sekretarz Komisji
  3. Krzysztof Paszuda  (inspektor w Urzędzie Gminy)– Członek Komisji
  4. Józef Puziak  (przedstawiciel organizacji pozarządowych-Ochotniczej Straży Pożarnej ) – Członek Komisji

 

§ 2

 

Powołana Komisja będzie pracować w oparciu o zasady powoływania i trybu postępowania komisji konkursowych określonych w zarządzeniu nr 20/2011 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: określania zasad powoływania i trybu postępowania Komisji Konkursowych

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

AKTUALNOŚCI

2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia