wróc do listy wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 11/2017 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie: trybu powołania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

2017-02-14 15:20:58

ZARZĄDZENIE NR 11/2017

Wójta Gminy Przeciszów

z dnia 14 lutego 2017 r.

 

 

w sprawie: trybu powołania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

 

 

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a-2g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2016.1817 z późn. zm.) oraz uchwałą  Nr XXI/128/16 Rady Gminy Przeciszów  z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie programu współpracy Gminy Przeciszów z organizacjami pozarządowymi w roku 2017

 

Wójt Gminy w Przeciszowie

zarządza co następuje

 

§ 1

 

Przyjmuje się  tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się komisjom konkursowym, powoływanym każdorazowo odrębnym zarządzeniem.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr11/2017 Wójta Gminy Przeciszów
z dnia 14.02.2017r.

 

 

 

 

 

 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

 

 

 

 

 

 1. Zadaniem Komisji Konkursowej jest  opiniowanie ofert złożonych w konkursach ofert wraz z propozycją wysokości udzielanej dotacji.
 2. Komisja składa się z 3 osób.
 3. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele  Wójta Gminy Przeciszów oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 2016, poz. 239 z późn. zm.), z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.
 4. W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 5. Wójt ogłasza nabór na członków Komisji.
 6. Informację o naborze na członków Komisji umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej: www.przeciszow.pl
 7. Wójt powołuje Komisję i wybiera przedstawicieli organizacji i innych podmiotów spośród zgłoszonych uprzednio kandydatów, którzy spełniają niżej wymienione kryteria:
  1. reprezentują  organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących Podmioty biorących udział w konkursie,
  2. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
  3. mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania ofert na realizację zadań i/ lub realizacji zadań,
  4. posiadają wiedzę w dziedzinach obejmujących zakres zadań publicznych określonych w Programie Współpracy.
 8. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego- dotyczące wyłączenia pracownika.
 9. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
 10. Członkowie Komisji Konkursowej wykonują swoje funkcje społecznie.
 11. Posiedzenie, na którym odbywa się ocena formalna i merytoryczna ofert odbywa się na posiedzeniu zamkniętym bez udziału oferentów.
 12. Komisja, przystępując do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, dokonuje kolejno następujących czynności:
  1. otwiera koperty z ofertami,
  2. ustala, które z ofert spełniają wymogi formalne określone w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie,
  3. odrzuca oferty nie odpowiadające wymogom określonym w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie,
  4. odrzuca oferty złożone po terminie wyznaczonym do złożenia ofert,
  5. rozpatruje merytorycznie oferty spełniające warunki określone w ustawie oraz ogłoszeniu o konkursie
 13. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, braków formalnych (usuwalnych) oferty, Komisja może wezwać oferenta do ich uzupełnienia, w terminie 3 dni pod rygorem odrzucenia oferty.
 14. Ocena ofert dokonywana jest indywidualnie przez członków Komisji poprzez przyznanie określonej liczby punktów.
 15. Ocenę Komisji ustala się przez zsumowanie ocen przydzielonych ofercie przez wszystkich członków Komisji.
 16. Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w ocenie merytorycznej.
 17. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać:
  1. oznaczenie miejsca i czasu konkursu,
  2. imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej,
  3. liczbę zgłoszonych ofert,
  4. wskazanie ofert odpowiadających wymogom określonym w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie,
  5. wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom określonym w ustawie lub w ogłoszeniu o konkursie albo zgłoszonych po terminie,
  6. wskazanie wybranych ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji,
  7. wzmiankę o odczytaniu protokołu,
  8. podpisy członków Komisji.
 18. Protokół podpisują członkowie Komisji.
 19. Protokół przedkłada się Wójtowi Gminy Przeciszów.

AKTUALNOŚCI

2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia