wróc do listy wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o d

2017-02-14 15:25:59

ZARZĄDZENIE NR  12/2017

Wójta Gminy Przeciszów

z dnia 14 lutego 2017 r.

 

 

w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a-2g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity Dz. U.2016.1817 z późn. zm.) oraz uchwałą  Nr XXI/128/16 Rady Gminy Przeciszów  z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie programu współpracy Gminy Przeciszów z organizacjami pozarządowymi w roku 2017w związku z zarządzeniem nr 11/2017 Wójta Gminy Przeciszów  z dnia 14.02.2017 r.  w spawie trybu powołania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

 

 

Wójt Gminy w Przeciszowie

zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Przeprowadzić nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do prac w komisjach konkursowych na zasadach określonych w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


do pobrania:

AKTUALNOŚCI

2018

Ogłoszenia