wróc do listy wiadomości

ZARZĄDZENIE Nr 16/2017 w sprawie: powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017

2017-02-20 13:35:57

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  16/2017

Wójta  Gminy  Przeciszów

z dnia 20 lutego 2017 r.

 

 

w sprawie: powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych  w roku 2017

 

 

 

            Na podstawie art. 15 ust. 2a - 2g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2016.1817 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz Programem współpracy Gminy Przeciszów z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.  stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXI/128/16 Rady Gminy Przeciszów  z dnia 9 listopada 2016 roku.

 

Wójt Gminy w Przeciszowie

zarządza co następuje:

 

 

§ 1

 

  1. Powołać Komisję Konkursową do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert  w obszarach: turystyka i krajoznawstwo, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie patologiom społecznym na realizację zadań publicznych  w roku 2017

 

 

  1. Dorota Nykiel (Sekretarz Gminy)  – Przewodnicząca Komisji
  2. Dariusz Kowalczyk  (Informatyk w Urzędzie Gminy)– Sekretarz Komisji
  3. Anna Kot (Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) – Członek Komisji

 

§ 2

 

Powołana Komisja będzie pracować w oparciu o tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert stanowiący o załącznik nr 1 do zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 14 lutego 2017r. w  sprawie: trybu powołania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Przeciszów

(-) Bogdan Cuber

Ogłoszenia