wróc do listy wiadomości

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przeciszów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w gminie Przeciszów od km 9+744,00 do km 12+190,00” planowanego do realizacji przez Powiat Oświęcimski.

2017-03-24 11:06:22

OŚ.6220.6.2016                                                                             Przeciszów, dn. 24.03.2017 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 Na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku  z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości

 

informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w gminie Przeciszów od km 9+744,00 do km 12+190,00”  planowanego do realizacji przez Powiat Oświęcimski.

       Teren planowanej inwestycji oraz obszar, na którym będzie potencjalnie znacząco oddziaływać przedsięwzięcie obejmuje działki położone w gminie Oświęcim i gminie Przeciszów w powiecie oświęcimskim, o numerach ewidencyjnych:

OBRĘB PRZECISZÓW: 102; 122; 123; 124; 145; 101/2; 178/1; 178/2; 179; 180; 203/6; 205; 206;1019/1; 100; 78/12; 78/5; 85; 78/3; 86; 78/9; 87; 88; 89; 90; 91/2; 96/2; 98; 97; 16/4; 99;

OBRĘB LAS: 950; 934; 935; 933; 548/13; 548/12; 813/1; 548/11; 622/1; 622/2; 622/3; 548/10; 621/10; 548/9; 621/1; 604; 603; 602; 601; 582/2; 574; 548/8; 548/7; 573; 548/6; 75/3; 572; 568/2; 548/5; 567; 548/4; 548/3; 566/4; 566/2; 566/1; 548/2; 564; 565; 551/3; 551/1; 551/2; 551/5; 551/7; 385/25; 385/34; 385/8; 385/24; 339/11; 339/9; 339/12; 339/8; 291; 292; 293; 339/10; 547/1; 547/2; 546; 534; 532; 530/2; 548/14; 548/17; 548/15; 548/1; 549; 550; 551/6; 377; 374; 557; 556; 555; 553; 552; 560/2; 621/2        

 

 Z powyższą decyzją oraz zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją  strony mogą  zapoznać się w Urzędzie Gminy Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32 – 641 Przeciszów, pok. 7a, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

       Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kpa. W związku z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia.

 

       Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

       Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji. w Urzędzie Gminy Przeciszów, pok.7a w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy

/-/ Bogdan Cuber

Ogłoszenia