wróc do listy wiadomości

Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży”

2017-03-31 12:33:12

Zarządzenie Nr 27/2017

Wójta Gminy Przeciszów

z dnia 31 marca 2017  roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży” i określenia regulaminu jej prac

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a - 2g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2016.1817 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz Programem współpracy Gminy Przeciszów z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.  stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXI/128/16 Rady Gminy Przeciszów  z dnia 9 listopada 2016 roku.

Wójt Gminy w Przeciszowie

zarządza co następuje:

§ 1

  1. 1. Powołuje się Komisję Konkursową na ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży” w składzie:

Dorota Nykiel (Sekretarz Gminy) - Przewodniczący Komisji

Agnieszka Król - Cebula ( Inspektor w Urzędzie Gminy ) - Sekretarz Komisji

Krzysztof Paszuda (Inspektor w Urzędzie Gminy Przeciszów) - Członek Komisji

 

  1. 2. Do zakresu zadań Komisji należy m.in.:

1) zapoznanie się z podmiotami, które złożyły oferty,

2) sprawdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu,

3) zapoznanie się ze złożonymi ofertami, ocena formalna złożonych ofert – poprawne wypełnienie oferty oraz komplet załączników

4) ocena merytoryczna złożonych ofert

5) po zapoznaniu się z merytoryczną treścią ofert, każdy członek Komisji Konkursowej dokonuje indywidualnie punktowej oceny na karcie zgodnie ze wskaźnikami określonymi w karcie oceny oraz proponuje wysokość dotacji. Karta oceny jest załącznikiem do niniejszego zarządzenia

6) Komisja ostatecznie podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

7) sporządzenie protokołu, który powinien zawierać :

  1. a. oznaczenie miejsca i czasu prac komisji,
  2. b. imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,
  3. c. liczbę zgłoszonych ofert,
  4. d. wskazanie ofert odpowiadających warunkom konkursu,
  5. e. wskazanie ofert nie odpowiadającym warunkom konkursu lub zgłoszonych po terminie,
  6. f. propozycję rozstrzygnięcia konkursu wraz z proponowaną wysokością dotacji,
  7. g. podpisy członków komisji.
  8. h. Karty oceny ofert stanowią załączniki do protokołu.

8) Przedstawia ocenę ofert oraz propozycję rozstrzygnięcia konkursu Wójtowi Gminy Przeciszów

9) Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

§ 2

 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 


Do pobrania:

- załącznik do zarządzenia - karta oceny

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia