wróc do listy wiadomości

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży.

2017-04-18 11:44:27

Przeciszów, dn. 18.04.2017 r.

 

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży

 

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t j Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przeciszów

podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży:

 

Oznaczenie działek

Działka ewid. nr 1776 o powierzchni 0,0645 ha, obręb Przeciszów, gmina Przeciszów.

Zgodnie z księgą wieczystą KR1E/00052633/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu stanowi ona własność Gminy Przeciszów.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

PR.79 MN-U – tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej

Opis działek

Działka zlokalizowana w Przeciszowie w obrębie ul. Długiej. Jest ona niezabudowana, ma kształt zbliżony do kwadratu, teren płaski. Uzbrojona w następujące media: gaz, woda, kanalizacja. Na działce posadowiony jest podwójny słup energetyczny żelbetowy. W południowej części działki przebiega droga utwardzona o szerokości ok. 3,0 – 4 m. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Działka obciążona służebnością gruntową.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedania

Nieruchomość ta została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiadujących z działką nr 1776, tj. właścicieli działek ewid. nr 1777/2, 1778, 1779/1, 1772/1, 1775, 1769. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości gruntowej zostanie podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przeciszowie w odrębnym ogłoszeniu po upływie co najmniej 21 dni od daty ukazania się wykazu.

Dodatkowe informacje

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 19164,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote, 00/100). Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upływa w dniu 30 maja 2017 r.

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Przeciszów tj.: od dnia 18 kwietnia 2017 r. do dnia 09 maja 2017 r. a ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej ”Gazeta Krakowska”, oraz na stronie internetowej Gminy, a także w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Wójt Gminy

/-/Bogdan Cuber

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia