wróc do listy wiadomości

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia z dnia 25.05.2017r. znak: OŚ.6220.3.2017, stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w gminie Przeciszów od km 12+190,00

2017-05-25 13:40:28

OŚ.6220.3.2017                                                                             Przeciszów, dn. 25.05.2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

        Na podstawie  art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku  z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości

 

informację o wydaniu postanowienia z dnia 25.05.2017r. znak: OŚ.6220.3.2017, stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w gminie Przeciszów od km 12+190,00 do km 13+387,74”  oraz zawiadomienia z dnia 25.05.2017r. znak: OŚ.6220.3.2017 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia  planowanego do realizacji przez Powiat Oświęcimski.

       Teren planowanej inwestycji oraz obszar, na którym będzie potencjalnie znacząco oddziaływać przedsięwzięcie obejmuje działki położone w gminie Przeciszów w powiecie oświęcimskim, o numerach ewidencyjnych:

99, 78/12, 100, 1019/1, 1019/2, 1020, 1018, 1017, 1016, 1011, 1010/2, 1010/3, 1010/5, 1008, 1007, 1006/3, 1006/4, 1006/2, 1006/1, 1005/2, 1005/4, 1005/3, 1004, 1003, 961/4, 951, 959, 957, 956, 955, 954, 953, 946, 944, 943/1, 943/2, 942, 939, 818/1, 821, 822, 823, 824, 122, 102, 101/2, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 441, 440, 409, 442, 443, 444, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 455, 456, 459, 467, 468, 466, 469, 470, 471, 475, 476, 477, 521, 520, 519, 522, 523/1, 523/2, 524, 525, 526, 816/1,815, 817, 814, 813 obręb Przeciszów.

       Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) wszystkim stronom postępowania przysługuje prawo czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym prawo do przeglądania akt sprawy oraz składania uwag i wniosków w postępowaniu dowodowym. Z aktami w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przeciszów, ul. Podlesie1, 32 – 641 Przeciszów, pok. 7a, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

       Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kpa. W związku z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia.

       Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy

/-/ Bogdan Cuber

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia