wróc do listy wiadomości

Obwieszczenie o wydaniu decyzi o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ „PRZECISZÓW”

2017-07-24 11:21:09

OŚ.6220.4.2017                                                                              Przeciszów, dn. 24.07.2017r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

       Wójt Gminy w Przeciszowie, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 24.07.2017r. na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku – Białej, ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko – Biała reprezentowanego przez pełnomocnika - Pana Damiana Michalika - przedstawiciela  „Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji  ELMEL Sp z o.o., ul. Toszecka 102, 44 – 117 Gliwice  wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.  „Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ „PRZECISZÓW” planowanego do realizacji w Przeciszowie przy ul. Granicznej na działach o numerach ewidencyjnych: 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, obręb 0003 Przeciszów.

 

       Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy w Przeciszowie, pok. 7a w godzinach urzędowania.

 

Wójt Gminy

/-/ Bogdan Cuber

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia