wróc do listy wiadomości

Zarządzenie Nr 75 /2017 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego

2017-08-25 13:08:11

Zarządzenie Nr 75 /2017

Wójta Gminy Przeciszów

z dnia  23 sierpnia 2017r.

 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U z 2016 r. poz. 446) oraz uchwały Rady Gminy Przeciszów Nr VII/44/15 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Przeciszów zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1.1. Przystępuje się do przeprowadzenia konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

2.Celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Przeciszów do projektu uchwały.

 

§ 2.1  Zasięg terytorialny  konsultacji społecznych obejmuje obszar Gminy Przeciszów.

2.Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy Gminy Przeciszów, zamieszkujący na obszarze, na którym mają być przeprowadzone konsultacje oraz organizacje pozarządowe z terenu Gminy Przeciszów.

 

 

§ 3. Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych ustala się na okres od 28.08.2017 r. do dnia 11.09.2017 r.

§4.1 Konsultacje prowadzone będą w formie imiennego wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

2. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia i publikuje się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Przeciszów http://bip.malopolska.pl/ugprzeciszow - w zakładce konsultacje społeczne oraz na stronie www.przeciszow.pl

3.Formularz zgłoszenia opinii lub uwag stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia i publikuje się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Przeciszów http://bip.malopolska.pl/ugprzeciszow w zakładce konsultacje społeczne oraz na stronie www.przeciszow.pl

4. Wypełnione formularze  zgłoszenia opinii lub uwag składa się do Urzędu Gminy w Przeciszowie:

1) osobiście w sekretariacie Urzędu (pokój nr 5) do 11.09.2017 w godz. pracy Urzędu

2) e-mailowo na : gmina@przeciszow.pl

§5. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w BIP bip.malopolska.pl/ugprzeciszow, na stronie urzędu www.przeciszow.pl w ciągu 7 dni od daty zakończenia konsultacji.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Do pobrania:

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia