wróc do listy wiadomości

Obwieszczenie o podaniu do publicznej informacji projekt dokumentu pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Przeciszów na lata 2018 – 2020”.

2017-09-19 11:34:08

                                                                   Przeciszów, dn. 19.09.2017r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

        Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1405) Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej informacji projekt dokumentu pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Przeciszów na lata 2018 – 2020”.

     W terminie 21 dni od dnia publicznego wywieszenia niniejszego obwieszczenia przez Wójta Gminy Przeciszów, tj. do dnia 10 października 2017r. zainteresowane osoby mogą zapoznać się z projektem w/w programu:

- w siedzibie Urzędu Gminy Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32 – 641 Przeciszów, w pok. 7a w godzinach pracy Urzędu;

- na stronie internetowej Gminy Przeciszów www.przeciszow.pl

       W podanym wyżej terminie tj. do dnia 10 października 2017r. istnieje możliwość składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

       Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przeciszów.

       Uwagi i wnioski złożone po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

z up. Wójta

/-/ Dorota Nykiel-Urban

Sekretarz Gminy

Do pobrania:

AKTUALNOŚCI

2020

Ogłoszenia