wróc do listy wiadomości

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości

2017-10-16 11:52:23

Przeciszów, dnia 16.10.2017 r.

 

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXXVIII/268/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki ewid. nr 1776 o pow. 0,0645 ha położonej w Przeciszowie, Wójt Gminy Przeciszów ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa - działka ewid. 1776 o pow. 0,0645 ha, położona w Przeciszowie w obrębie ul. Długiej. Zgodnie z Księgą Wieczystą KR1E/00052633/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu działka ta stanowi własność Gminy Przeciszów.

Działka ta jest obciążona nieograniczoną w czasie służebnością gruntową przechodu i przejazdu pasem szerokości 4,5 m wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki (istniejącą w terenie drogą) na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1779 położonej w Przeciszowie.

Poza tym na działce ustanowiona jest służebność drogowa prawa przejścia i przejazdu po drodze służebnej biegnącej pasem o szerokości ok 5,5 m zwężającym się do 4 m od drogi publicznej ul. Długiej w Przeciszowie na rzecz każdoczesnych właścicieli działek 1773 i 1774 położonych w Przeciszowie.

Ponadto działka ta jest obciążona poprzez zasiedzenie służebności drogowej, prawa przejazdu i przechodu na rzecz nieruchomości oznaczonych jako działka nr 1772/1 – Postanowienie Sądu Rejonowego w Oświęcimiu z dnia 31 stycznia 2013r. sygn. akt I Ns 482/11. Obciążenie to nie jest ujawnione w Księdze Wieczystej.

Przedmiotowa działa nie jest przedmiotem zobowiązań.

Dodatkowo w przedmiotowej działce znajduje się przyłącz elektroenergetyczny, której właścicielem jest firma Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w Bielsku-Białej, ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała. Na działce tej został także zaprojektowany przyłącz wodociągowy do domu jednorodzinnego położonego w jej sąsiedztwie, a jego lokalizacja uzgodniona z Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie oraz Urzędem Gminy Przeciszów.

 

1. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu

Ograniczone możliwości zagospodarowania nieruchomości jako samodzielnej oraz brak dostępu do drogi publicznej.

Przetarg jest ograniczony do właścicieli działek sąsiadujących z działką ewid. nr 1776, tj. właścicieli działek ewid. nr 1777/2, 1778, 1779/1, 1772/1, 1775, 1769 (obręb Przeciszów).

 

2. Opis nieruchomości

Działka 1776 położona jest w obrębie ul. Długiej w Przeciszowie. Ma ona kształt zbliżony do kwadratu. Konfiguracja terenu – płaska. Jest niezabudowana, nie posiada bezpośredniego połączenia z drogą publiczną. Uzbrojona jest w następujące media: gaz, woda, kanalizacja. Na działce posadowiony jest podwójny słup energetyczny żelbetowy. W południowej części działki przebiega droga utwardzona o szerokości ok. 3,0-4 m. W odległości ok. 650 m znajduje się Urząd Gminy; kościół, przedszkole ok. 850 m; szkoła ok.. 1,5 km. Bezpośrednie otoczenie działki stanowią zabudowania budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkami gospodarczymi. Działka jest porośnięta trawą.

Zgodnie z Uchwała Nr XXXVIII/207/2006 Rady Gminy Przeciszów z dnia 24 sierpnia 2006r. (ogł. W Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 24.11.2006r. nr 807) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów działka 1776 położona jest w terenie o jednostce strukturalnej PR.79MN-U – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

 

3. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu

Do dnia 17 listopada 2017 r. należy złożyć pisemne oświadczenie dotyczące uczestnictwa w przetargu.

 

4. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu

Kryteria: właściciele działek sąsiadujących z działką ewid. nr 1776 tj. właściciele działek ewid. nr 1777/2, 1778, 1779/1, 1772/1, 1775, 1769 (obręb Przeciszów), złożenie pisemnego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3, wniesienie wadium o którym mowa w pkt. 6.

Do dnia 24 listopada 2017 r. po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. Lista zostanie wywieszona w siedzibie tut. Urzędu w Przeciszowie, ul. Podlesie 1.

 

5. Cena wywoławcza nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9582,00 złotych (słownie: dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote , 00/100). Do wylicytowanej kwoty nieruchomości ustalonej podczas przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

I przetarg przeprowadzony w dniu 04 sierpnia 2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym, a nieruchomość nie znalazła nabywcy. Z uwagi na negatywny wynik poprzedniego przetargu cena wywoławcza nieruchomości została obniżona.

 

Wartość rynkowa prawa własności do nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży została ustalona przez uprawnionego rzeczoznawcę w zakresie szacowania nieruchomości i przedstawiona w postaci operatu szacunkowego.

Cena działki nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. Ewentualne wznowienie znaków granicznych nastąpić może na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Nabywca przyjmie nieruchomość w stanie istniejącym.

 

6. Wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych, 00/100) przelewem na konto Urzędu Gminy w Przeciszowie, nr konta 76 8136 0000 0021 0698 2000 0040 BS Zator najpóźniej do dnia 17 listopada 2017 r. Za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Przeciszowie w wyżej określonej dacie. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa o którym mowa w pkt. 3.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

 

7. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Przeciszów, ul. Podlesie 1, pokój nr 1.

 

8 Warunki przetargu

Przed przystąpieniem do licytacji uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenie, że zapoznali się ze stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu i je akceptują.

Uczestnik przetargu winien ponadto przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i tryby przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U z 2014r., poz. 1490).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

9. Informacje dodatkowe

Cena sprzedaży podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu (opłaty sądowe i notarialne, zwrot za wycenę działki, wypisy i wyrysy z rejestru gruntu).

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 j.t. z późn. zm.) upłynął w dniu 30 maja 2017 r.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej, Wójt Gminy Przeciszów może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wójt Gminy Przeciszów zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

Z dokumentacją można zapoznać się oraz szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Przeciszowie, ul. Podlesie 1, 32 – 641 Przeciszów, pokój nr 7a w godz. pracy Urzędu, tel. (033) 841 – 32 – 94 w. 41.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej www.przeciszow.pl.

 

Wójt Gminy

/-/ Bogdan Cuber

AKTUALNOŚCI

2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia