wróc do listy wiadomości

Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości – działki ewid. nr 1776 położonej w Przeciszowie

2017-11-24 13:26:57

GK.6840.3.2017

Przeciszów, dn. 24.11.2017 r.

 

Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego

 na sprzedaż nieruchomości – działki ewid. nr 1776 położonej w Przeciszowie

 

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t j.Dz. U. 2014 r. poz. 1490), Wójt Gminy w Przeciszowie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości – działki ewid. nr 1776 o pow. 0,0645 ha, położonej w Przeciszowie:

 

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

 

24 listopada 2017 r. godz. 9.00 – pokój nr 1, w Urzędzie Gminy Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32 – 641 Przeciszów przeprowadzono II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

 

Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka ewid. nr 1776, położona w Przeciszowie o powierzchni 0,0645 ha.

Księga Wieczysta KR1E/00052633/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada przeznaczenie: PR.79MN-U – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

 

3. Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: nie dotyczy.

 

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 9582,00 złotych netto

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 9678,00 złotych netto (słownie: dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych, 00/100). Po doliczeniu podatku VAT cena nieruchomości wynosi 11903,94 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset trzy złote, 94/100).

Informacja o złożonych ofertach: 1.

Informacja o niewybraniu żadnej oferty: nie dotyczy.

 

5. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej, jako nabywca nieruchomości:

Pan Mirosław Bartuś, zam. Przeciszów, ul. Długa 92, 32-641Przeciszów

 

Ogłoszenia