wróc do listy wiadomości

OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Przeciszów na lata 2018 - 2020.”

2017-11-29 12:28:51

OŚ.621.1.2017

Przeciszów, dn. 29.11.2017r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Przeciszów na lata 2018 - 2020.”

        Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn.zm.)

Wójt Gminy Przeciszów informuje

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Przeciszów na lata 2018 – 2020”.

        Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy. W związku z powyższym Wójt Gminy Przeciszów wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Przeciszów na lata 2018 – 2020”.

       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie w piśmie z dnia 10.11.2017r., znak: OO.410.1.132.2017.MaS i Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w piśmie z dnia 09.11.2017r. znak: NS.9022.10.45.2017 uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu programu.

Uzasadnienie

       Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) jest dokumentem, w którym cele, priorytety ekologiczne oraz zaplanowane działania są spójne z polityką ekologiczną i energetyczną kraju i województwa małopolskiego.

       Niniejszy Program jest dokumentem przygotowanym w celu określenia kierunków działań, których realizacja ma doprowadzić do: redukcji emisji gazów cieplarnianych (CO2), poprawy jakości powietrza, ograniczenia niskiej emisji, zwiększenia wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii, zmniejszenia zużycia energii oraz ochrony walorów środowiskowych. Ponadto w dokumencie zwrócono uwagę na konieczność podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców z zakresu zagrożeń środowiskowych wynikających z prowadzenia nieracjonalnej gospodarki energetycznej w budynkach.

       W wyniku wdrażania zadań dokumentu, przewidziano jedynie krótkotrwałe i odwracalne oddziaływania, które będą ograniczone wyłącznie do obszaru ich realizacji i związane będą z pracami demontażowymi i montażowymi kotłów w kotłowniach budynków. Oddziaływanie to jednak będzie miało charakter lokalny i zniknie wraz z zakończeniem prac budowlanych. Realizacja planu nie będzie powodować oddziaływań skumulowanych ani transgranicznych.

       Przedmiotowy dokument strategiczny obejmuje swoim zasięgiem wyłącznie obszar administracyjny gminy Przeciszów nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem powodują, że realizacja zadań proponowanych w PONE, nie spowoduje znacząco negatywnego oddziaływania na środowisko.

        Nie stwierdzono aby realizacja założeń projektu mogła spowodować ryzyko zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, ma ona jedynie prowadzić do redukcji zanieczyszczeń powietrza tj. poprawy jego stanu a tym samym przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy.

       Po przeanalizowaniu planowanych zadań przyjętych w Programie uznano, że ich realizacja nie wpłynie negatywnie na cele i przedmioty ochrony obszarów położonych na terenie gminy Przeciszów podlegających ochronie, w tym: pomników przyrody w postaci drzew, rezerwatu przyrody „Przeciszów” oraz obszaru Natura 2000 -  Dolny Dolnej Skawy PLB 120005. Realizacja PONE będzie miała miejsce poza siedliskami przyrodniczymi chronionymi w przedmiotowych obszarach, nie spowoduje spadku liczebności populacji gatunków będących przedmiotami ochrony oraz zmniejszenia zasięgu ich występowania, nie spowoduje pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych, uszczuplenia ich powierzchni i zmiany cech charakterystycznych. Realizacja PONE nie pogorszy integralności obszarów Natura 2000 i nie wpłynie negatywnie na ich powiązania z innymi obszarami.

        Uwzględniając powyższe oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 49 powołanej na wstępie ustawy odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Przeciszów na lata 2018 – 2020”.

       Zgodnie z art. 48 ust. 4 w/w ustawy informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego Programu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej gminy (www.przeciszow.pl), stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy Przeciszów, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przeciszów oraz tablicach ogłoszeń na terenie sołectw.

 

AKTUALNOŚCI

2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia