Szukana fraza:
Utworzone po:
Utworzony przed:
  • Projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

  • Zapraszamy serdecznie mieszkańców Gminy Przeciszów do udziału w Jasełkach, które odbędą się w Domu Kultury w Przeciszowie 22 stycznia 2017 roku. Przedstawienia o godzinach: 15.00 oraz 18.00...

  • OŚ.6220.8.2016                                                                             Przeciszów, dn. 05.01.2017 r.       OBWIESZCZENIE    Na podstawie  art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku  z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)   Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości   informację o wydaniu postanowienia z dnia 05.01.2017r. znak: OŚ.6220.8.2016, stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w gminie Przeciszów od km 8+504,00 do km 9+744,00”  planowanego do realizacji przez powiat Oświęcimski.        Teren planowanej inwestycji oraz obszar, na którym będzie potencjalnie znacząco oddziaływać przedsięwzięcie obejmuje działki położone w gminie Oświęcim i gminie Przeciszów w powiecie oświęcimskim, o numerach ewidencyjnych: Obręb Dwory II: 609/2; 609/1; 878/1; 615/5; 615/6; 912; 597/11; 597/10; 972; 973; 611/1; 611/2; 612/3; 612/4; 878/2; 612/5; 971; 970; 612/6; 612/7 Obręb Las: 82; 81/72; 81/71; 83/4; 83/3; 84/2; 81/70; 81/69; 85/5; 85/7; 85/9; 81/68; 86/2; 81/67; 87/4; 87/6; 81/66; 88/2; 81/65; 89/2; 81/64; 90/2; 81/63; 91/2; 81/62; 92/2; 81/61; 93/2; 81/60; 94; 81/59; 95; 81/58; 96; 81/57; 97; 81/56; 98; 81/55; 99/2; 81/54; 100/2; 81/53; 101/2; 81/52; 102/4; 102/6; 81/51; 103/2; 81/50; 104/2; 81/49; 105/2; 81/48; 106/2; 81/47; 107/2; 81/46; 108/2; 81/45; 109/2; 81/44; 110/2; 81/43; 111; 81/42; 112; 81/41; 113; 81/40; 114; 81/39; 115; 81/38; 116; 81/37; 117/1; 117/4; 117/2; 117/3; 81/36; 118; 81/35; 122; 123; 81/32; 125; 129; 339/1; 339/14; 140/1; 340; 341; 342; 348; 339/2; 339/3; 369; 339/13; 339/6; 373; 374; 339/8; 339/9; 339/10; 339/12; 81/73; 81/1; 81/2; 81/3; 81/4; 81/5; 81/6; 81/7; 81/8; 81/9; 81/10; 81/11; 81/13; 81/14; 80; 79; 78; 77; 76; 75; 74; 73; 72; 71; 70; 69; 68; 67; 66; 65; 64; 63; 81/15; 81/16; 46; 81/17; 62/2; 81/18; 62/1; 61; 81/19; 60; 48/1; 81/20; 48/2; 81/21; 49; 81/22; 50/2; 81/23; 53; 81/24; 54; 81/25; 55; 81/26; 56; 81/27; 57; 81/28; 58; 81/29; 59; 81/30; 141; 81/31; 338; 332; 331; 330; 329; 328; 327; 326; 261; 325; 322; 323; 324; 315; 339/4; 314; 313; 339/7; 312; 311; 26/2; 81/12; 81/33; 81/34; 140/9; 124; 130; 344; 345; 346; 347; 370; 371; 372.          Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) wszystkim stronom postępowania przysługuje prawo czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym prawo do przeglądania akt sprawy oraz składania uwag i wniosków w postępowaniu dowodowym. Z aktami w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przeciszów, ul. Podlesie1, 32 – 641 Przeciszów, pok. 7a, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.          Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kpa. W związku z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia.   Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.   Wójt Gminy /-/ Bogdan Cuber  

  • Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zachęca do składania zeznań podatkowych w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu e-deklaracje. Treść komunikatu

  • Sypnęło śniegiem!!! Serdecznie zachęcamy mieszkańców Gminy Przeciszów do wzięcia udziału w kolejnej edycji "Zimowych inspiracji". Wystarczy pobudzić własną kreatywność i zbudować fantastyczną pracę ze śniegu...

  • Gmina Przeciszów oraz Gminna Biblioteka Publiczna mają zaszczyt zaprosić na wielkie muzyczne wydarzenie! W dniu 3.02.2017 o godzinie 18.00 w Domu Kultury w Przeciszowie wystąpi Ray Wilson - wokalista znanej grupy Genesis!!!

  • W związku z nadal pojawiającymi się nowymi ogniskami wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu podtypu H5N8(w tym 6 w Małopolsce) APELUJE SIĘ do mieszkańców Gminy Przeciszów aby przestrzegali zapisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

  • Kwotą 18 825,99 zakończył się tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Przeciszowie. Wolontariusze WOŚP spisali się na medal, nie zawiedli również mieszkańcy gminy i przyjaciele, którzy ochoczo brali udział w licytacji orkiestrowych gadżetów.

  • Informujemy, że Urząd Gminy w Przeciszowie otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację projektu „Jeżdżę z głową”.Kwota dofinansowania otrzymana z Województwa Małopolskiego wynosi 15 700,00 zł, środki własne gminy wynoszą 28 350,00 zł.

  • Konkurs na stanowisko „Animator – Moje boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie Dyrektor ZSP-G w Przeciszowie poszukuje kandydatów na stanowisko: „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012”.

1 [2]

Ogłoszenia