Szukana fraza:
Utworzone po:
Utworzony przed:
  • 5 maja o godzinie 18.00 w hallu głównym Domu Kultury w Przeciszowie odbędzie się wernisaż zdjęć Piotra Tarczyńskiego. Nasz gość, podczas zorganizowanego spotkania opowie o niezwykłych miejscach, kulturze Kirgistanu. Serdecznie zapraszamy...

  • Ostatnim sprawdzianem przed Mistrzostwami Polski był 22.04.2017 Turniej Oyama Karate o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. Małopolski Klub Karate reprezentowali zawodnicy z Gminy Przeciszów.

  • W dzień 9.05 temperatura maksymalna wyniesie od 6°C do 8°C. W nocy 9/10.05 prognozuje się spadek temperatury do -3°C, przy gruncie do -5°C, w rejonach podgórskich temperatura minimalna około -6°C.

  • Nasi pingpongiści wystartowali w Mistrzostwach Województwa LZS 13.05.17

  • Od godz. 10:00 dnia 16.05.2017 d o godz. 19:00 dnia 16.05.2017 Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad.

  • Urząd Gminy Przeciszów informuje, że Gmina Przeciszów przystąpiła do konkursu organizowanego firmę TAURON Polska Energia S.A. pn.: „Oddychaj powietrzem” dotyczącego walki ze smogiem.

  • 23 maja 2017r. o godz.13.00 – XXVIII sesja Rady Gminy w sali Domu Kultury w Przeciszowie

  • Wójt Gminy Przeciszów informuje, że Gmina Przeciszów planuje przystąpienie do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Przeciszów. Realizacja Programu polegać będzie na wymianie nieefektywnych kotłów na nowe ekologiczne w budynkach należących do mieszkańców naszej gminy.

  • OŚ.6220.3.2017                                                                             Przeciszów, dn. 25.05.2017 r.     OBWIESZCZENIE           Na podstawie  art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku  z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)   Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości   informację o wydaniu postanowienia z dnia 25.05.2017r. znak: OŚ.6220.3.2017, stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w gminie Przeciszów od km 12+190,00 do km 13+387,74”  oraz zawiadomienia z dnia 25.05.2017r. znak: OŚ.6220.3.2017 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia  planowanego do realizacji przez Powiat Oświęcimski.        Teren planowanej inwestycji oraz obszar, na którym będzie potencjalnie znacząco oddziaływać przedsięwzięcie obejmuje działki położone w gminie Przeciszów w powiecie oświęcimskim, o numerach ewidencyjnych: 99, 78/12, 100, 1019/1, 1019/2, 1020, 1018, 1017, 1016, 1011, 1010/2, 1010/3, 1010/5, 1008, 1007, 1006/3, 1006/4, 1006/2, 1006/1, 1005/2, 1005/4, 1005/3, 1004, 1003, 961/4, 951, 959, 957, 956, 955, 954, 953, 946, 944, 943/1, 943/2, 942, 939, 818/1, 821, 822, 823, 824, 122, 102, 101/2, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 441, 440, 409, 442, 443, 444, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 455, 456, 459, 467, 468, 466, 469, 470, 471, 475, 476, 477, 521, 520, 519, 522, 523/1, 523/2, 524, 525, 526, 816/1,815, 817, 814, 813 obręb Przeciszów.        Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) wszystkim stronom postępowania przysługuje prawo czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym prawo do przeglądania akt sprawy oraz składania uwag i wniosków w postępowaniu dowodowym. Z aktami w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przeciszów, ul. Podlesie1, 32 – 641 Przeciszów, pok. 7a, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.        Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kpa. W związku z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia.        Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Wójt Gminy /-/ Bogdan Cuber

  • Przeciszów, dn. 29.05.2017 r.   Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu   Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r., poz. 2147z późn. zm.)   Wójt Gminy w Przeciszowie podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Przeciszów przeznaczonych do oddania w najem   Oznaczenie działek Przedmiotem dzierżawy jest lokal użytkowy o powierzchni 19,8 m2 znajdujący w budynku Domu Kultury w Przeciszowie, przy ul. Długiej 6, zlokalizowanym na działce ewid. nr 1683/3. Zgodnie z Księgą Wieczystą KR1E/00022969/4  stanowi własność Gminy Przeciszów. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Przedmiotowa nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona jest w jednostce strukturalnej – PR.UK – tereny zabudowy usługowej – kultura. Opis lokalu Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy zlokalizowany w budynku Domu Kultury w Przeciszowie, przy ul. Długa 6 o łącznej powierzchni użytkowej 19,8 m2. Lokal użytkowy wyposażony jest w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie. Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia Lokal zostaje wydzierżawiony w trybie bezprzetargowym,  na rzecz dotychczasowego najemcy – Salon Fryzjerski, Cisowska Beata, zam. Przeciszów, ul. Stara Droga 2, 32 – 641 Przeciszów Dodatkowe informacje Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu najmu: 1. Przeznaczenie lokalu – działalność usługowa 2. Obciążenia z tytułu najmu – czynsz najmu wg Zarządzenia nr 20/2015 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 27 marca 2015 r. wynosi 14,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej. Łączna wysokość czynszu wynosi 277,20 zł netto miesięcznie, podwyższony o obowiązujący podatek VAT, który obecnie wynosi 23%. 3. Czynsz najmu uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego w termie 7 dni od dnia otrzymania faktury. 4. Dodatkowe świadczenia najemcy z tytułu najmu - opłaty za dostawę energii elektrycznej, ogrzewanie, podatek od nieruchomości. 6. Okres najmu lokalu – do 3 lat     Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 29 maja 2017 r. do 19 czerwca 2017 r.   Wójt Gminy /-/ Bogdan Cuber

1 [2]

Ogłoszenia