Szukana fraza:
Utworzone po:
Utworzony przed:
 • Ministerstwo Środowiska uruchamia Program Priorytetowy „CZYSTE POWIETRZE”, który będzie realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program zakłada finansowanie zarówno termomodernizacji, odnawialnych źródeł energii, jak i wymiany źródeł ciepła.

 • 01-10-2018

  Koty do oddania.

  Małe, całkowicie zdrowe, chętne do zabawy, gotowe do przyjaźni z człowiekiem, kotki do oddania tylko w dobre ręce.

 • Informujemy, że w dniu 17.10.2018 od 14.00 do 17.00 w Urzędzie Gminy Przeciszów odbędą się dyżury dla osób, które uzyskały dofinansowanie w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Przeciszów – etap I. Podczas dyżuru można będzie złożyć u Operatora niezbędne dokumenty do podpisania umowy inwestorskiej i uzyskać informacje nt. procesu wymiany źródła ciepła w Programie.

 • OŚ.6220.3.2018                                          Przeciszów, dn. 01.10.2018 r.       OBWIESZCZENIE    Na podstawie  art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku  z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)   Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości   informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa parku rozrywki - moduł "Smoczy Gród" na terenie Gminy Przeciszów  na wniosek ENERGY 2000 SP. Z O.O. ENERGYLANDIA SP.K., 34-141 Przytkowice 532A, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu komplementariusza - Marka Goczała.                 Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w gminie Przeciszów, przy drodze krajowej DK 44 (ul. Krakowska) i przy drodze powiatowej nr 1805K (ul. Graniczna), przy granicy z gminą Zator - na działkach ewidencyjnych numer: 2574, 2575, 2576/4, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2606, 2607/4, 2633/32, 2633/42.          Obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, jako działki przylegające bezpośrednio do działek, na których będzie realizowane przedsięwzięcie obejmuje działki ewidencyjne o numerach: 2525, 2572, 2573/1, 2573/2, 2573/3, 2576/3, 2633/37, 2607/3, 2586, 2585, 2584, 2600, 2601, 2602, 2604, 2605, 2608/3, 2608/4, 2609, 2610/4, 2611/4, 2612/4, 2612/3, 2613/4, 2613/3, 2614/4, 2614/3, 2633/39, 2616/3, 2616/4, 2615, 2618/4, 2618/3, 2633/40, 2619/3, 2619/4, 2624/3, 2624/4, 2626/4, 2633/6, 2633/7, 2633/2, 3893/34, 2633/9, 2632/4, 2631/4, 2630/4, 2629/4, 2628/4, 2627/4, 2625, 2633/24, 2633/36, 2622, 2621, 2620, 2633/20, 2633/38, 2633/22, 2633/23, 2633/41.          Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) wszystkim stronom postępowania przysługuje prawo czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym prawo do przeglądania akt sprawy oraz składania uwag i wniosków w postępowaniu dowodowym. Z aktami w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przeciszów, ul. Podlesie1, 32 – 641 Przeciszów, pok. 7a, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.   Zgodnie z  art. 64 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) Wójt Gminy Przeciszów w dniu 01.10.2018r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Burmistrza Zatora o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.   Zgodnie z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)  informuję strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia  niniejszej sprawy do dnia 31 grudnia 2018r. Wynika to z faktu, że  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach musi być poprzedzone wydaniem opinii w/w organów dotyczących konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu.   Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)  stosuje się przepis art. 49 Kpa. W związku z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia.   Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.     Wójt Gminy /-/ Bogdan Cuber

 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 5 października 2018 roku w Hotelu HAMPTON, Bulwary 2, w Oświęcimiu. W trakcie spotkania będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, ubezpieczeń a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

 • Wyniki Wyborów na Wójta oraz do Rady Gminy Przeciszów

 • W związku z prowadzonymi pracami budowlano - montażowymi związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów – etap IV i V – część 1 – etap IV”, informujemy o przewidywanych utrudnieniach ruchu na ulicach: Miejsce prowadzenia robót – ul. Jesionowa Przewidywany okres prowadzenia robót – 24.10.2018 – 02.11.2018 (roboty montażowe kanalizacji sanitarnej) Przewidywane utrudnienia spowodowane prowadzonymi robotami – etapowe zamknięcia ulicy (na długości ~30m) w godzinach pracy brygady od godz. 7:00 do 20:00 Miejsce prowadzenia robót – ul. Dębowa Przewidywany okres prowadzenia robót – 05.11.2018 – 30.11.2018 (roboty montażowe kanalizacji sanitarnej) Przewidywane utrudnienia spowodowane prowadzonymi robotami – etapowe zamknięcia ulicy (na długości ~30m) w godzinach pracy brygady od godz. 7:00 do 20:00

 • Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono kolejne nabory wniosków, które odbędą się w terminie od 9 listopada do 23 listopada 2018 roku. Wnioski składać będzie można zgodnie z poniższymi zakresami: Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020: 1) nabór 9/2018 z zakresu podnoszenia wartości produktów, tworzenia miejsc pracy, zachęcania młodych ludzi i propagowania innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury 2) nabór 10/2018 z zakresu podnoszenia wartości produktów, tworzenia miejsc pracy, zachęcania młodych ludzi i propagowania innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu organizuje bezpłatne szkolenie dla osób, które będą poddawały ubojowi zwierzęta gospodarskie, poza rzeźnią, do celów własnej konsumpcji domowej.

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia