Szukana fraza:
Utworzone po:
Utworzony przed:
 • OŚ.6220.3.2018                                                                              Przeciszów, dn. 08.11.2018 r.     OBWIESZCZENIE           Na podstawie  art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku  z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)   Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości   informację o wydaniu postanowienia z dnia 08.11.2018r. znak: OŚ.6220.3.2018, stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa parku rozrywki - moduł "Smoczy Gród" na terenie Gminy Przeciszów”  oraz zawiadomienia z dnia 08.11.2018r. znak: OŚ.6220.3.2018 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia  planowanego do realizacji przez z ENERGY 2000 SP. Z O.O. ENERGYLANDIA SP.K., 34 – 141 Przytkowice 532A.               Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w gminie Przeciszów, przy drodze krajowej DK 44 (ul. Krakowska) i przy drodze powiatowej nr 1805K (ul. Graniczna), przy granicy z gminą Zator - na działkach ewidencyjnych numer: 2574, 2575, 2576/4, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2606, 2607/4, 2633/32, 2633/42.        Obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, jako działki przylegające bezpośrednio do działek, na których będzie realizowane przedsięwzięcie obejmuje działki ewidencyjne o numerach: 2525, 2572, 2573/1, 2573/2, 2573/3, 2576/3, 2633/37, 2607/3, 2586, 2585, 2584, 2600, 2601, 2602, 2604, 2605, 2608/3, 2608/4, 2609, 2610/4, 2611/4, 2612/42612/3, 2613/4, 2613/3, 2614/4, 2614/3, 2633/39, 2616/3, 2616/4, 2615, 2618/4, 2618/3, 2633/40, 2619/3, 2619/4, 2624/3, 2624/4, 2626/4, 2633/6, 2633/7, 2633/2, 3893/34, 2633/9, 2632/9, 2632/4, 2631/4, 2630/4, 2629/4, 2628/4, 2627/4, 2625, 2633/24, 2633/36, 2622, 2621, 2620, 2633/20, 2633/38, 2633/22, 2633/23, 2633/41.          Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) wszystkim stronom postępowania przysługuje prawo czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym prawo do przeglądania akt sprawy oraz składania uwag i wniosków w postępowaniu dowodowym. Z aktami w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przeciszów, ul. Podlesie1, 32 – 641 Przeciszów, pok. 7a, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.        Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) stosuje się przepis art. 49 Kpa. W związku z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia.        Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.   Wójt Gminy /-/ Bogdan Cuber

 • 13-11-2018

  PODZIĘKOWANIE

  PODZIĘKOWANIE Komitet „Odnowy pomników i kapliczek przydrożnych” w Przeciszowie składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom za finansowe wsparcie zbiórki publicznej w dniu 1 listopada 2018r. w kwocie 6.015 zł, która przeznaczona zostanie na renowację oraz odnowę starych pomników na terenie cmentarza komunalnego w Przeciszowie. Za komitet: Władysław Kozub

 • 13-11-2018

  ĆWICZENIE RENEGADE

  „ĆWICZENIE RENEGADE – informujemy, że w dniach 14-15 listopada 2018 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza”.

 • I sesja nowo wybranej Rady Gminy Przeciszów na kadencję 2018-2023 w dniu 20 listopada 2018r. o godz.10.00 w Domu Kultury w Przeciszowie

 • Stowarzyszenie Dolina Karpia wraz z Towarzystwem Turystyki Rowerowej w Przeciszowie zaprasza mieszkańców gmin Doliny Karpia do udziału w spotkaniu pod nazwą: „Grudniowe Tradycje w Dolinie Karpia - Tradycje Górnicze” Spotkanie odbędzie się w dniu 1 grudnia 2018 r. w Domu Kultury w Przeciszowie, ul. Długa 6, Biblioteka o godz. 18.00. Celem spotkania mieszkańców jest poznanie obrzędów i zwyczajów górniczych w ramach organizacji spotkań dla lokalnej społeczności promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Doliny Karpia.

 • Pragniemy poinformować o nowoczesnej platformie Agro-Market24, skierowanej głównie do producentów rolnych. Portal umożliwia dodawanie bezpłatnych ogłoszeń, przeglądanie ogłoszeń rolniczych, sprawdzanie cen produktów rolnych, a co najważniejsze znalezienie potencjalnych odbiorców na swoje produkty rolne na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

 • Prezydent RP Andrzej Duda nadał medale „ Za długoletnie pożycie małżeńskie” dla par małżeńskich z gminy Przeciszów.

 • W związku z prowadzonymi pracami budowlano - montażowymi związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów – etap IV i V – część 1 – etap IV”, informujemy o przewidywanych utrudnieniach ruchu na ulicach: Miejsce prowadzenia robót – ul. Boconek Przewidywany okres prowadzenia robót – 19.11.2018 – 14.12.2018 – przewiert pod drogą krajową DK44 Przewidywane utrudnienia spowodowane prowadzonymi robotami – brak możliwości wjazdu i wyjazdu na drogę DK44 – proponowany objazd drogą Jazową.

 • "ANIELI W NIEBIE ŚPIEWAJĄ" 6. Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych pod Patronatem Wójta Gminy Przeciszów Bardzo serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Doliny Karpia do wzięcia udziału w szóstej edycji konkursu szopek bożonarodzeniowych organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przeciszowie. Prace należy składać w siedzibie biblioteki do 10 grudnia br. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród zaplanowaliśmy na 17 grudnia 2018r. Na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody!

1 [2]

AKTUALNOŚCI

2019

Ogłoszenia