Szukana fraza:
Utworzone po:
Utworzony przed:
  • OGŁOSZENIE GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PRZECISZOWIE Zawiadamia, że w dniach od 10.12.2018 r. – 20.12.2018 r. będą prowadzone prace modernizacyjne na Hydroforowni w Piotrowicach w związku, z czym mogą nastąpić przerwy w dostawie wody i obniżenie ciśnienia na terenie sołectwa Piotrowice. Prosimy o wyrozumiałość i rozważne gospodarowanie wodą. Za utrudnienia przepraszamy.

  • Antoni Trębacz - Małopolski Klub Karate Oyama. W dniu 27 października 2018 roku, w Wieliczce odbył się prestiżowy Otwarty Puchar Makroregionu Południowego OYAMA POLSKA FEDERACJA KARATE w Kumite i Kata. W zawodach wystartowało przeszło 400 osób z 20 klubów - Łódź, Oświęcim, Brzeszcze, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice/Andrychów, Olkusz, Proszowice, Racławice, Herby, Chocznia, Rzeszów, Tarnów, Katowice Goliat/Katowice Tychy, Katowice WR1, Sosnowiec, Niepołomice, Wieliczka, Kraków OYAMA, Kraków KOYAMA i Kraków KAS.

  • Wójt Gminy Przeciszów Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy pomocowych

  • OŚ.6220.3.2018                                                                      Przeciszów, dn. 07.12.2018r.       OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach           Na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku  z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2081)   Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości   informację o wydaniu w dniu 07.12.2018r. decyzji znak: OŚ.6220.3.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa parku rozrywki - moduł "Smoczy Gród" na terenie Gminy Przeciszów planowanego do realizacji w Przeciszowie na działach o numerach ewidencyjnych: 2574, 2575, 2576/4, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2606, 2607/4, 2633/32, 2633/42, obręb 0003 Przeciszów            Z powyższą decyzją oraz zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją  strony mogą  zapoznać się w Urzędzie Gminy Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32 – 641 Przeciszów, pok. 7a, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2081) stosuje się przepis art. 49 Kpa. W związku z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia.          Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.          Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2081) zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji. w Urzędzie Gminy Przeciszów, pok.7a w godzinach pracy Urzędu.   Wójt Gminy /-/ Tomasz Kosowski

  • Weryfikacja zgodności ilości osób faktycznie zamieszkujących posesje Urząd Gminy Przeciszów informuje, iż przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach śmieciowych, dotyczących liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Przeciszów. Na dzień 06 grudnia 2018r. deklaracje złożono na 5961 osób, natomiast zgodnie z Ewidencją Ludności na terenie Gminy Przeciszów zameldowanych jest 6793 osób.

  • Wójt Gminy Przeciszów Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego

  • W rozgrywanych w Nowym Sączu finałach wojewódzkich halowej piłki nożnej dziewcząt, zawodniczki ze Szkoły Podstawowej w Piotrowicach zdobyły 1 miejsce.

  • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy pomocowych

  • Włodarze naszej gminy w dniu 19 grudnia 2018r. odwiedzili najstarszych mieszkańców gminy, którzy ukończyli 95 i więcej lat życia. Takiego pięknego wieku doczekały panie: Józefa Cygan, Eleonora Kalisz, Zofia Klimczyk, Bronisława Rąpel z Przeciszowa oraz Helena Niedziela z Piotrowic.

1 [2]

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia