Szukana fraza:
Utworzone po:
Utworzony przed:
  • Urząd Gminy Przeciszów zwraca się z prośbą do mieszkańców o sprawdzenie poprawności danych w programie GROBONET. W szczególności o podanie danych dla grobów, na których nie ma tabliczek z danymi osób pochowanych.

  • W dniu 27 marca 2018 r. Wójt Gminy Przeciszów Bogdan Cuber przy kontrasygnacie Antoniego Wójcickiego Skarbnika Gminy podpisał umowę o dofinansowanie zadania „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Przeciszowie” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

  • Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu   Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r., poz. 2147z późn. zm.)   Wójt Gminy w Przeciszowie podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Przeciszów przeznaczonych do oddania w najem   Oznaczenie działek Przedmiotem dzierżawy jest lokal użytkowy o powierzchni 43,2 m2 znajdujący w budynku Urzędu Gminy w Przeciszowie, przy ul. Podlesie 1 zlokalizowanym na działce ewid. nr 824. Zgodnie z Księgą Wieczystą KR1E/00023235/7  stanowi własność Gminy Przeciszów. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Przedmiotowa nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona jest w jednostce strukturalnej – PR.UA – tereny zabudowy usługowej – Administracja. Opis lokalu Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy zlokalizowany w budynku Urzędu Gminy w Przeciszowie, przy ul. Podlesie 1 o łącznej powierzchni użytkowej 43,2 m2. Lokal użytkowy wyposażony jest w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie. Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia Lokal zostaje wydzierżawiony w trybie bezprzetargowym,  na rzecz dotychczasowego najemcy – KOPEX Ex-Coal, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów Dodatkowe informacje Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu najmu: 1. Przeznaczenie lokalu – powierzchnie biurowe 2. Obciążenia z tytułu najmu – czynsz najmu wg Zarządzenia nr 20/2015 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 27 marca 2015 r. wynosi 18,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej. Łączna wysokość czynszu wynosi 777,60 zł netto miesięcznie, podwyższony o obowiązujący podatek VAT, który obecnie wynosi 23%. 3. Czynsz najmu uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego w termie 7 dni od dnia otrzymania faktury. 4. Dodatkowe świadczenia najemcy z tytułu najmu - opłaty za dostawę energii elektrycznej, ogrzewanie, 6. Okres najmu lokalu – do 3 lat       Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 16  maja 2018 r. do 6 czerwca 2018 r.   Wójt Gminy /-/ Bogdan CuberPoczątek formularza    

  • 23 maja 2018r. o godz.12.00 – XXXVII sesja Rady Gminy w sali Domu Kultury w Przeciszowie

  • INFORMACJA STAROSTY OŚWIĘCIMSKIEGO O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ OTWARTEJ DLA SPOŁECZEŃSTWA W SPRAWIE BUDOWY ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW W OŚWIĘCIMIU

  • Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem Małopolska Zachodnia” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach projektu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Małopolski Zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski oraz wadowicki), mogą otrzymać wsparcie doradcze z zakresu opracowania/aktualizacji strategii zarządzania wiekiem oraz wsparcie finansowe do 5 000zł na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

  • Zarządzenie Nr 40 /2018 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Przeciszowie ul. Szkolna 8 Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeciszowie ul. Podlesie 92

AKTUALNOŚCI

2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia