Szukana fraza:
Utworzone po:
Utworzony przed:
  • Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono kolejne nabory wniosków, które odbędą się w terminie od 17 stycznia do 1 lutego 2019 roku. Wnioski składać będzie można zgodnie z poniższymi zakresami: - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020:

  • Harmonogram odbioru odpadów w roku 2019 z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przeciszów

  • LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko podinspektora ds. planowania przestrzennego

  • Zarządzenie Nr 2 /2019 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2019 przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Przeciszów

  • OŚ.6845.1.2019 Przeciszów, dn. 08.01.2019 r.     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)  Wójt Gminy w Przeciszowie ogłasza wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy.   1.         OZNACZENIE DZIAŁEK Przedmiotem dzierżawy są następujące działki: dz. nr 458 (o pow. 0,1379 ha), dz. nr 461 (o pow. 0,5876 ha), dz. nr 469 (o pow. 0,5316 ha), dz. nr 471 (o pow. 0,5491 ha), dz. nr 475 (o pow. 0,6900 ha) i dz. nr 495 (o pow. 1,0822 ha) położone w Lesie, Gmina Przeciszów. Zgodnie z Księgą Wieczystą KR1E/00050683/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu działki te stanowią własność Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, działki będąca własnością Skarbu Państwa stały się z mocy prawa własnością Gminy Przeciszów.   2.         PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Zgodnie z Uchwała Nr XXXVIII/207/2006 Rady Gminy Przeciszów z dnia 24 sierpnia 2006r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 24.11.2006 r. nr 807) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeciszów: - działki nr 458, 461, 469, 471 i 475 znajdują się w jednostce strukturalnej L.14R – tereny rolnicze; - działka nr 495 znajduje się w jednostce strukturalnej L.15R – tereny rolnicze.   3.         OPIS DZIAŁEK Działki zlokalizowane w Lesie w obrębie ul. Górki.   4.         INFORMACJE O PRZEZNACZENIU DO DZIERŻAWY Działki te zostały przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na cele rolnicze na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.   5.         DODATKOWE INFORMACJE Zgodnie z Zarządzeniem Nr 45/2017 z dnia 13.06.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty, lokale użytkowe i lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Przeciszów, minimalna roczna stawka netto czynszu nieruchomości gruntowych za 1m2, wydzierżawianych na cele rolnicze wynosi 0,03 zł. (na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 2  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień – tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 701 – zwalnia się od podatku VAT).   Czynsz dzierżawy uiszczany będzie na rzecz Wydzierżawiającego z góry do dnia 15 stycznia danego roku lub w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.   Dodatkowe świadczenia Dzierżawcy z tytułu dzierżawy – podatek rolny.   Okres dzierżawy – do 3 lat   Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 8 stycznia do 29 stycznia 2019r.   Wójt Gminy /-/ Tomasz Kosowski

  • W związku z trwającym sezonem zimowym oraz licznymi pytaniami mieszkańców Wójt Gminy Przeciszów informuje właścicieli nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników.

  • Przeciszów, dn. 09.01.2019r. Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu   Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)   Wójt Gminy w Przeciszowie podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu   Oznaczenie lokalu Lokal użytkowy o powierzchni 60,34 m2 znajdujący się w budynku Domu Kultury w Przeciszowie przy ul. Długiej 6 zlokalizowanym na działce 1683/3 (obręb Przeciszów). Zgodnie z księgą wieczystą KR1E/00022969/4 stanowi własność Gminy Przeciszów Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego PR.UK – tereny zabudowy usługowej - kultura Opis lokalu Powierzchnia użytkowa: 60, 34 m2, wyposażony w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie Informacje o przeznaczeniu do wynajęcia Lokal zostanie wynajęty w trybie bezprzetargowym  na rzecz dotychczasowego Najemcy – Poczty Polskiej S.A. Dodatkowe informacje Obciążenia z tytułu najmu – czynsz najmu wg Zarządzenia nr 45/2017 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 13 czerwca 2017r. wynosi  18,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej. Łączna wysokość czynszu wynosi 1086,12 zł netto miesięcznie, podwyższony o obowiązujący podatek VAT, który obecnie wynosi 23%. Czynsz najmu uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego w termie 7 dni od dnia otrzymania faktury. Dodatkowe świadczenia najemcy z tytułu najmu - opłaty za dostawę energii elektrycznej, ogrzewanie. Okres najmu lokalu – do 3 lat     Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 09 stycznia do 30 stycznia 2019r.     Wójt Gminy /-/ Tomasz Kosowski  

  • Stowarzyszenie Dolina Karpia realizując Kampanię informacyjną na temat naborów planowanych w bieżącym roku "LSR w 2019", informuje o zaplanowanych w bieżącym roku naborach wniosków o dofinansowanie/ wniosków o przyznanie pomocy. Pierwsze zaplanowane nabory odbędą się w terminie od 17 stycznia do 1 lutego 2019 roku, w ramach następujących przedsięwzięć Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia

  • Młode, całkowicie zdrowe, chętne do zabawy, gotowe do przyjaźni z człowiekiem, kotki do oddania tylko w dobre ręce.

  • Przeciszów, dn. 16.01.2019 r.   Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy   Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)   Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy.   Oznaczenie działek Działka ewid. nr 831/2 o powierzchni 0,7527 ha, obręb Las, gmina Przeciszów. Zgodnie z księgą wieczystą KR1E/00023075/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu stanowi ona w ¾ części własność osoby fizycznej, a w ¼ części własność Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ¼ część działki będąca własnością Skarbu Państwa stała się z mocy prawa własnością gminy Przeciszów. Działka ewid. nr 832/2 o powierzchni 0,0334 ha, obręb Las, gmina Przeciszów. Zgodnie z księgą wieczystą KR1E/00023075/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu stanowi ona w ¾ części własność osoby fizycznej, a w ¼ części własność Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ¼ część działki będąca własnością Skarbu Państwa stała się z mocy prawa własnością gminy Przeciszów. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego L.30R – tereny rolnicze L.30R – tereny rolnicze Opis działek Działka zlokalizowana w Lesie w obrębie ul. Słonecznej Działka zlokalizowana w Lesie w obrębie ul. Słonecznej Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia ¼ część działki (tj. 1882 m2) zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej (współwłaściciela działki) ¼ część działki (tj. 84 m2) zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej (współwłaściciela działki) Dodatkowe informacje Obciążenia z tytułu dzierżawy – czynsz dzierżawy wg Zarządzenia nr 45/2017 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 13 czerwca 2017 r. wynosi 0,03 zł netto za 1m2 gruntu. Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 701) – zwalnia się od podatku VAT. Czynsz dzierżawy uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego z góry do dnia 15 stycznia każdego roku. Czynsz za 2019 r. uiszczony będzie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dzierżawy. Dodatkowe świadczenia najemcy z tytułu dzierżawy – podatek rolny Okres dzierżawy – do 3 lat Obciążenia z tytułu dzierżawy – czynsz dzierżawy wg Zarządzenia nr 45/2017 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 13 czerwca 2017 r. wynosi 0,03 zł netto za 1m2 gruntu. Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 701) – zwalnia się od podatku VAT. Czynsz dzierżawy uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego z góry do dnia 15 stycznia każdego roku. Czynsz za 2019 r. uiszczony będzie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dzierżawy. Dodatkowe świadczenia najemcy z tytułu dzierżawy – podatek rolny Okres dzierżawy – do 3 lat   Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 16 stycznia do 6 lutego 2019 r.   Wójt Gminy /-/ Tomasz Kosowski

1 [2]

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia