Szukana fraza:
Utworzone po:
Utworzony przed:
  • Masz pomysł na nowy biznes, chcesz rozwinąć swoją działalność i szukasz źródeł na jej dofinansowanie? Jesteś Beneficjentem, który realizuje projekt i potrzebuje pomocy przy jego wdrażaniu? Zapraszamy wszystkie osoby oraz podmioty zainteresowane pozyskaniem środków z Programów Operacyjnych wdrażanych przez Stowarzyszenie Dolina Karpia, Wnioskodawców wzywanych do uzupełniania dokumentacji aplikacyjnej przez SWM, jak również Beneficjentów realizujących i rozliczających projekty, na bezpłatne doradztwo do biura Stowarzyszenia Dolina Karpia.

  • Zapraszamy na badanie Panie w wieku 50-69 lat (ur.1969-1950). Mammobus będzie w Przeciszowie w dniu 26 listopada 2019. w godz. 09:00-16:00. Konieczna wcześniejsza rejestracja: tel. 12 633 02 18, 503 777 651.

  • Wójt Gminy Przeciszów zawiadamia, że dnia 15.11.2019r. mija termin płatności IV raty : podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości, natomiast 16.12.2019r. mija termin IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • Urząd Gminy w Przeciszowie poszukuje właściciela psa – na zdjęciu powyżej. Jest łagodny dla ludzi. Został znaleziony w dniu 12.11.2019r. w rejonie Delikatesów Centrum w Przeciszowie. Właściciel psa, ewentualnie osoby chcące zaopiekować się nim, proszone są o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 33 841 32 94, 33 841 41 46, lub osobisty w Urzędzie Gminy, ul. Podlesie 1, 32 – 641 Przeciszów.

  • Do pobrania: - OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

  • Prezydent RP Andrzej Duda nadał medale „ Za długoletnie pożycie małżeńskie” dla par małżeńskich z gminy Przeciszów.

  • OŚ.6220.1.2019                                                                                       Przeciszów, dn. 18.11.2019 r.       OBWIESZCZENIE    Na podstawie  art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku  z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081z późn. zm.)   Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości   informację o wydaniu postanowienia z dnia 18.11.2019r. znak OŚ.6220.1.2019r. w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Przeciszów”.          Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie, na działkach ewid. nr: 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7, 8, 9/2, 9/1, 10, 11/1, 11/2, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7 obręb Przeciszów, gmina Przeciszów.        Planowane przedsięwzięcie oddziaływać będzie na działki ewid. nr: 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7, 8, 9/2, 9/1, 10, 11/1, 11/2, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7 obręb Przeciszów, gmina Przeciszów  oraz działki ewid. nr 1499 i 1500 obręb Stawy Monowskie, gmina Oświęcim.          Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) wszystkim stronom postępowania przysługuje prawo czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym prawo do przeglądania akt sprawy oraz składania uwag i wniosków w postępowaniu dowodowym. Z aktami w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przeciszów, ul. Podlesie1, 32 – 641 Przeciszów, pok. 206, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.   Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)  stosuje się przepis art. 49 Kpa. W związku z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia.   Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.   Wójt Gminy /-/ Tomasz Kosowski

1 [2]

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia