Szukana fraza:
Utworzone po:
Utworzony przed:
  • W dniu 18 listopada uczniowie klas VI - VIII ze szkół podstawowych gminy Oświęcim, gminy Osiek i gminy Przeciszów rywalizowali w Grojcu o miano Mistrza Czytania. Gminne Biblioteki tych gmin po raz czternasty zorganizowały Międzygminny Konkurs Pięknego Czytania ”Złote usta”.

  • Drugie miejsce w X Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” W środę 4 grudnia 2019 roku w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom X Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Urozmaiceniem wieczoru był występ KATARZYNY CEREKWICKIEJ.

  • OŚ.6220.2.2019 Przeciszów, dn. 09.12.2019 r.       OBWIESZCZENIE    Na podstawie  art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku  z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081z późn. zm.)   Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości   informację  o wydaniu postanowienia z dnia 09.12.2019r. znak OŚ.6220.2.2019r. w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rodzinny Park Rozrywki „Energylandia” na terenie gminy Przeciszów i gminy Zator.   Park rozrywki zlokalizowany będzie w gminie Przeciszów oraz gminie Zator na działkach wskazanych poniżej: w gminie Przeciszów obręb 3: 2574, 2575, 2576/4, 2577, 2578, 2582/1, 2582/2, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2604, 2605, 2606/1, 2606/2, 2606/3, 2573/3, 2607/3, 2607/5, 2607/6, 2607/7, 2608/3, 2608/4, 2609, 2610/3, 2610/4, 2611/3, 2611/4, 2612/3, 2612/4, 2613/3, 2613/4, 2614/3, 2614/4, 2615, 2616/3, 2616/4, 2617/3, 2617/4, 2618/3, 2618/4, 2619/3, 2619/4, 2620, 2621, 2622, 2623/3, 2623/4, 2624/3, 2624/4, 2625, 2626/3, 2626/4, 2633/2, 2633/6, 2633/7, 2633/20, 2633/22, 2633/23, 2633/35, 2633/36, 2633/37, 2633/38, 2633/39, 2633/40, 2633/41, 2633/43, 2633/44, 2633/45, 2633/46, 2633/47, 2633/48, 2633/49, 2633/50, 2633/9, 3933, 3934, 3935, 2627/3, 2628/3  w gminie Zator obręb 1: 195/6, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 222, 226, 227, 234, 237, 238, 245, 250, 252, 196/1, 196/2, 199/1, 199/2, 204/3, 204/4, 204/5, 204/6, 207/1, 207/2, 208/1, 208/2, 209/1, 209/2, 210/1, 210/2, 211/1, 211/2, 212, 213, 214/1, 214/2, 215, 216, 217/1, 217/2, 218/1, 218/2, 219/3, 219/4, 220/3, 220/4, 223/1, 223/2, 224/3, 224/4, 225, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, 232/1, 232/3, 232/4, 233/1, 233/2, 235/1, 235/2, 236/3, 236/4, 239/1, 239/2, 240/1, 240/2, 241/3, 241/4, 242, 243/1, 243/2, 244/1, 244/2, 246/1, 246/2, 247/3, 247/4, 248/1, 248/2, 249/1, 249/2, 251/3, 251/4, 256/3, 256/4, 257/3, obręb 6: 12/1, 14/1, 14/2, 15/5, 17/7, 17/8, 18/18, 19, 20, 21, 22, 232, 233, 234, 245, 246, 247, 26, 27, 28, 29, 3/1, 31/1, 31/2, 32, 33, 34, 35, 36, 4/1, 42/1, 42/2, 43, 44, 45, 46, 47, 51/1, 51/2, 52, 53, 54, 55, 60/1, 60/2, 61, 62, 63, 65/3, 65/4, 66.          Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) wszystkim stronom postępowania przysługuje prawo czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym prawo do przeglądania akt sprawy oraz składania uwag i wniosków w postępowaniu dowodowym. Z aktami w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przeciszów, ul. Podlesie1, 32 – 641 Przeciszów, pok. 206, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.   Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)  stosuje się przepis art. 49 Kpa. W związku z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia.   Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.   Wójt Gminy /-/ Tomasz Kosowski

  • Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem społecznej akcji "Czyszczone kominy to mniejszy smog". Uruchomienie tej akcji motywowane jest troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji. Treść komunikatu

  • Z Świątecznymi Życzeniami u najstarszych mieszkańców naszej gminy W dniu 18 grudnia 2019r. Wójt Tomasz Kosowski wraz z Przewodniczącym Rady Markiem Trzaską, Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Sławomirem Domasik oraz Sołtysem Przeciszowa Władysławem Kozub i Sołtysem Piotrowic Adamem Madeja odwiedzili najstarszych mieszkańców gminy, którzy ukończyli 95 i więcej lat życia. Tak dostojnego wieku doczekały panie: Zofia Klimczyk, Józefa Cygan, Eleonora Kalisz, Bronisława Rąpel z Przeciszowa oraz Helena Niedziela z Piotrowic.

  • Stawki podatku na rok 2020. Wysokość stawek podatku na rok 2020 od środków transportowych nie uległa zmianie i obowiązuje taka sama jak w roku 2019. Stawka podatku rolnego w gospodarstwach rolnych na 2020 rok za 1 ha przeliczeniowy wynosi 146,15 zł Stawka podatku rolnego poniżej 1 ha wynosi 292,30 zł Stawka podatku leśnego za 1 ha wynosi 42,7328 zł

1 [2]

AKTUALNOŚCI

2021

Ogłoszenia