Szukana fraza:
Utworzone po:
Utworzony przed:
  •   OŚ.6220.1.2019 Przeciszów, dn. 06.05.2019 r.       OBWIESZCZENIE    Na podstawie  art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku  z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081z późn. zm.)   Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości   zawiadamia wszystkie strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.  „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Przeciszów” prowadzonego  na wniosek Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A. ul. Rzemieślnicza 1, 30 – 363 Kraków, reprezentowanych przez Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego – Jarosława Ptaka oraz Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Technicznego – Eugeniusza Migdy, o wydaniu 1.      postanowienia z dnia 06.05.2019r. znak OŚ.6220.1.2019r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu, 2.      postanowienia z dnia 06.05.2019r. znak OŚ.6220.1.2019r. w sprawie zawieszenia postępowania do momentu przedłożenia raportu.          Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie, na działkach ewid. nr: 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7, 8, 9/2, 9/1, 10, 11/1, 11/2, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7 obręb Przeciszów, gmina Przeciszów.        Planowane przedsięwzięcie oddziaływać będzie na działki ewid. nr: 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7, 8, 9/2, 9/1, 10, 11/1, 11/2, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7 obręb Przeciszów, gmina Przeciszów  oraz działki ewid. nr 1499 i 1500 obręb Stawy Monowskie, gmina Oświęcim.          Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) wszystkim stronom postępowania przysługuje prawo czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym prawo do przeglądania akt sprawy oraz składania uwag i wniosków w postępowaniu dowodowym. Z aktami w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przeciszów, ul. Podlesie1, 32 – 641 Przeciszów, pok. 206, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.   Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)  stosuje się przepis art. 49 Kpa. W związku z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia.   Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.   Wójt Gminy /-/ Tomasz Kosowski

  • W dniach 27-28.04.2019 odbył się trzynasty Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych i Plastikowych w Inowrocławiu. Dla modelarzy tegoroczna „trzynasta” edycja była bardzo udana. Nie możemy mówić o żadnym pechu. No, może pogoda mniej dopisała… W tym roku zaprezentowaliśmy blisko 20 modeli kartonowych, które powstawały w ostatnim czasie w naszej modelarni. Po tym weekendzie mamy powody do zadowolenia, gdyż część naszych prac została docenionych i wyróżnionych.

  • Wójt Gminy Przeciszów zawiadamia, że dnia 15.05.2019r mija termin płatności: podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości

  • Harmonogram otwarcia orlik do 23 czerwca 2019 Godziny otwarcia Orlika poniedziałek - piątek 16:00 do 21:00 sobota i niedziela 9:00-15:00

  • W dniu 13 maja 2019 roku w Urzędzie Gminy Przeciszów przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Oświęcimiu Pan mjr Cezary Pązik wraz z Wójtem Gminy Przeciszów Panem Tomaszem Kosowskim wręczyli medale „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”, nadane przez Ministra Obrony Narodowej rodzicom z terenu Gminy Przeciszów, których troje lub więcej dzieci odbyło służbę wojskową.

  • Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Przeciszów w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: - Samorządowego Przedszkola w Piotrowicach, - Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ignacego Fika w Przeciszowie

  • W związku z prowadzonymi pracami budowlano - montażowymi związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów – etap IV i V – część 1 – etap IV”, informujemy o przewidywanych utrudnieniach ruchu na ulicach: W związku z trwającymi pracami drogowymi związanymi z odtworzeniem nawierzchni dróg prosimy o zachowanie ostrożności w miejscach gdzie prowadzone są roboty drogowe. Na kilku drogach nawierzchnia jest już ułożona, na pozostałych prace sukcesywnie są prowadzone. Największy zakres prac jest na ulicy Topolowej. Część robót jest już zakończona. Jak warunki pogodowe pozwolą rozpoczną się prace związane z wymianą podbudowy i przygotowaniem jej do ułożenia nawierzchni asfaltowej. Tam szczególnie prosimy o zachowanie ostrożności – jest to plac budowy – oraz informowanie dzieci uczęszczających do szkoły o utrudnieniach i uczulenie na związane z tym zagrożenia. Prace mogą potrwać do 30.06.2019r. Prosimy także o cierpliwość i wyrozumiałość.

  • Masz pomysł na wydarzenie, które spodoba się mieszkańcom Twojego powiatu? Widzisz, że potrzebna jest jakaś inwestycja albo inicjatywa, która pomoże rozwiązać społeczny problem? Chcesz, żeby w Twojej okolicy było ciekawiej lub po prostu – piękniej? Dobrze się składa – już 27 maja rusza składanie zadań do 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec województwa, który skończył 16 lat. Na wypełnione formularze urząd marszałkowski województwa małopolskiego czeka do 17 czerwca.

  • Wójt Gminy Przeciszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2019 z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior +”

1 [2]

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia