Szukana fraza:
Utworzone po:
Utworzony przed:
  • W dniu 2 grudnia 2019r. Rada Gminy Przeciszów podjęła Uchwałę Nr XII/78/19 na mocy której wyznaczono nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nadal stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Od 1 stycznia 2020 r. będzie ona wynosić: - 26 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, - 52 zł jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

  • Wójt Gminy Przeciszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2020 z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior +”

  • Przeciszów, dn. 13.01.2020 r.   Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy   Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)   Wójt Gminy w Przeciszowie podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy.   Oznaczenie działki Część działki ewid. nr 77/5 o powierzchni 1,2000 ha, obręb Przeciszów, gmina Przeciszów. Zgodnie z decyzją Starosty Oświęcimskiego znak sprawy: SGB.6013-5/00 z dnia 14.06.2000 r. stanowi własność Gminy Przeciszów. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego PR.5R – tereny rolnicze Opis działek Działka zlokalizowana w Przeciszowie w obrębie ul. Sosnowej Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia Część działki (tj. 1,2000 ha) zostanie wydzierżawiona na cele rolnicze. Dodatkowe informacje Obciążenia z tytułu dzierżawy – czynsz dzierżawy wg Zarządzenia nr 18/2019 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 28 lutego 2019 r. wynosi 0,03 zł netto za 1m2 gruntu. Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 701 z późn. zm.) Czynsz dzierżawy uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego z góry do dnia 15 stycznia każdego roku. Czynsz za 2020 r. uiszczony będzie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dzierżawy. Dodatkowe świadczenia dzierżawcy z tytułu dzierżawy – podatek rolny Okres dzierżawy – do 3 lat Warunki zmiany wysokości czynszu Wysokość czynszu podlega obligatoryjnie corocznej waloryzacji począwszy od 1 stycznia każdego roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do końca stycznia.     Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Przeciszów i  stronie internetowej przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 13 stycznia 2020 r. do 3 luty 2020 r.   Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym.   Wójt Gminy /-/ Tomasz Kosowski

  • Wójt Gminy w Przeciszowie zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2020 informuje, że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektu „Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior +” w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  • OŚ.6220.7.2019                                                                            Przeciszów, dn. 14.01.2020r.       OBWIESZCZENIE    Na podstawie  art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku  z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)   Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości   informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ENERGY 2000 SP. Z O.O. ENERGYLANDIA SP.K., 34-141 Przytkowice 532A, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu komplementariusza - Marka Goczała w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: Budowa parku rozrywki – moduł nr 2 „Wielki Błękit” i moduł nr 3 na terenie Gminy Przeciszów, znak: OŚ.6220.4.2019 z dnia 29.08.2019r.   W związku ze zmianami projektowymi zaistniała konieczność zmiany decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, którego aktualna nazwa to: Budowa parku rozrywki – moduł nr 2 „Aqualantis” i moduł nr 3 „Sweet Valley” na terenie gminy Przeciszów.   Park rozrywki - moduł nr 2 „Aqualantis” i moduł nr 3 „Sweet Valley” zlokalizowany będzie w gminie Przeciszów na działkach  ewidencyjnych nr: 2606/2, 2607/5, 2607/7, 2608/4, 2609, 2610/4, 2611/4, 2633/43, 2633/47, 2633/48, 2633/50, 3935, 2606/1, 3933, 2582/1, 2582/2, 2583, 2633/46. Działki sąsiadujące z przedsięwzięciem: Obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, jako działki znajdujące się w zasięgu 100 m od linii przedsięwzięcia (zgodnie z ustawą ooś określony jako strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) obejmuje działki ewidencyjne: w gminie Przeciszów:2607/6, 2633/37, 2633/45, 2633/44, 2606/3, 2573/3, 2576/4, 2577, 2578, 3934, 2604, 2605, 2633/45, 2633/49, 2633/38, 2612/3, 2611/3, 2610/3, 2608/3, 2607/3, 2612/4, 2613/3, 2614/3, 2614/4, 2613/4, 2633/7, 2633/6, 2604, 2584, 2585, 2586, 2572, 2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558, 2550, 2564, 2565, 2566, 2567, 2574, 2575, w gminie Zator: obręb 1: 196/1, 196/2, 257/3, 195/5, 195/6, 199/1, 199/2,208/1, 208/2, 210/1, 210/2, 211/1. 211/2, 219/3, 219/4, 220/3, 220/4, 221/3, 221/4,224/3, 224/4.          Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) wszystkim stronom postępowania przysługuje prawo czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym prawo do przeglądania akt sprawy oraz składania uwag i wniosków w postępowaniu dowodowym. Z aktami w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przeciszów, ul. Podlesie1, 32 – 641 Przeciszów, pok. 206, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.   Zgodnie z  art. 64 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)  Wójt Gminy Przeciszów w dniu 14.01.2020r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.   Zgodnie z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)  informuję strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia  niniejszej sprawy do dnia 31 marca 2020r. Wynika to z faktu, że  wydanie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach musi być poprzedzone wydaniem opinii w/w organów dotyczących konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu.   Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)  stosuje się przepis art. 49 Kpa. W związku z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia.   Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.   Wójt Gminy /-/ Tomasz Kosowski

  • OBWIESZCZENIE Wojewody małopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  • 18 stycznia 2020 roku o godzinie 16.00 odbędzie się uroczyste otwarcie Galerii "Na Skrzydłach", która będzie mieścić się na parterze Domu Kultury w Przeciszowie. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Przeciszów do udziału w tym wydarzeniu.

  • OGŁASZENIE otwarty konkurs ofert na realizację zadań w roku 2020 przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Przeciszów

  • Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 510340K od km 1+728 do km 2+510 w miejscowości Przeciszów” dofinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 633 816,00 zł, całkowita wartość zadania 2 209 821,35 zł.

1 [2]

AKTUALNOŚCI

2021

Ogłoszenia