Szukana fraza:
Utworzone po:
Utworzony przed:
  • Ogłoszenie Wójta Gminy Przeciszów w sprawie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań: „Opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych” oraz „Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Przeciszów”

  • W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną – istotnie zwiększoną zachorowalnością na infekcje wirusowe, Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu wprowadził tymczasowe, całkowite ograniczenie odwiedzin w oddziałach szpitalnych.

  • OŚ.6220.7.2019                                                                            Przeciszów, dn. 04.03.2020r.       OBWIESZCZENIE    Na podstawie  art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku  z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)   Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości   informację o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego na wniosek ENERGY 2000 SP. Z O.O. ENERGYLANDIA SP.K., 34-141 Przytkowice 532A, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu komplementariusza - Marka Goczała w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: Budowa parku rozrywki – moduł nr 2 „Wielki Błękit” i moduł nr 3 na terenie Gminy Przeciszów, znak: OŚ.6220.4.2019 z dnia 29.08.2019r.   W związku ze zmianami projektowymi zaistniała konieczność zmiany decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, którego aktualna nazwa to: Budowa parku rozrywki – moduł nr 2 „Aqualantis” i moduł nr 3 „Sweet Valley” na terenie gminy Przeciszów.   Park rozrywki - moduł nr 2 „Aqualantis” i moduł nr 3 „Sweet Valley” zlokalizowany będzie w gminie Przeciszów na działkach  ewidencyjnych nr: 2606/2, 2607/5, 2607/7, 2608/4, 2609, 2610/4, 2611/4, 2633/43, 2633/47, 2633/48, 2633/50, 3935, 2606/1, 3933, 2582/1, 2582/2, 2583, 2633/46. Działki sąsiadujące z przedsięwzięciem: Obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, jako działki znajdujące się w zasięgu 100 m od linii przedsięwzięcia (zgodnie z ustawą ooś określony jako strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) obejmuje działki ewidencyjne: w gminie Przeciszów: 2607/6, 2633/37, 2633/45, 2633/44, 2606/3, 2573/3, 2576/4, 2577, 2578, 3934, 2604, 2605, 2633/45, 2633/49, 2633/38, 2612/3, 2611/3, 2610/3, 2608/3, 2607/3, 2612/4, 2613/3, 2614/3, 2614/4, 2613/4, 2633/7, 2633/6, 2604, 2584, 2585, 2586, 2572, 2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558, 2550, 2564, 2565, 2566, 2567, 2574, 2575, w gminie Zator: obręb 1: 196/1, 196/2, 257/3, 195/5, 195/6, 199/1, 199/2,208/1, 208/2, 210/1, 210/2, 211/1. 211/2, 219/3, 219/4, 220/3, 220/4, 221/3, 221/4,224/3, 224/4.          Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) wszystkim stronom postępowania przysługuje prawo czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym prawo do przeglądania akt sprawy oraz składania uwag i wniosków w postępowaniu dowodowym. Z aktami w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przeciszów, ul. Podlesie1, 32 – 641 Przeciszów, pok. nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.   Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)  stosuje się przepis art. 49 Kpa. W związku z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia.   Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Wójt Gminy /-/ Tomasz Kosowski  

  • KOMUNIKAT Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy Przeciszów informują, że z uwagi na procedury związane z minimalizowaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce Święto XXX-lecia Samorządu Gminy Przeciszów zostaje przeniesione na późniejszy termin, o czym zaproszeni zostaną powiadomieni.

  • Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

  • W związku z ogólnokrajową sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, podejmując kroki zapobiegawcze, prosimy mieszkańców o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego tel. 33/8413 294, mailowego gmina@przeciszow.pl lub za pośrednictwem platformy E-puap.

  • ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa małopolskiego

1 [2] [3] [4]

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia