Szukana fraza:
Utworzone po:
Utworzony przed:
 • Dla rolników młodszych i starszych; z większymi i mniejszymi gospodarstwami; na inwestycje w rozwój lub podniesienie po klęskach i zabezpieczenie przed kolejnymi; na nawadnianie i zalesianie; dla tych, co indywidualnie i tych co wolą grupą - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje teraz różnorakie możliwości skorzystania z rolniczych funduszy.

 • 03-06-2020

  Aktywny Piątek

 • 04-06-2020

  SOW w Małopolsce

 • Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o. informuje, że w związku z prowadzonymi na linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim robotami nawierzchniowymi, przejazd kolejowy kat. C w km 51.435 w m. Przeciszów., będący jedyną drogą dojazdową do Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A., Zakład w Stawach Monowskich będzie zamknięty od dnia 12.06.2020r. od godziny 07:00 do dnia 15.06.2020r. do godziny 10:00. Jednocześnie nadmieniamy, że na czas trwania robót naprawczych zmieniono organizację ruchu drogowego, która zostanie wprowadzona 12.06.2020r.

 • Przeciszów, 08.06.2020 r.   W Y K A Z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przeciszów, przeznaczonej do oddania w użyczenie   Wójt Gminy Przeciszów, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.).   p o d a j e    d o   p u b l i c z n e j    w i a d o m o ś c i   wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przeciszów, przeznaczonej do oddania w użyczenie     O z n a c z e n i e     n i e r u c h o m o ś c i :   Część działki ewid. nr 179 o łącznej powierzchni 0,8740 ha, położonej w miejscowości Przeciszów, Gmina Przeciszów. Zgodnie z księgą wieczystą KR1E/00034058/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu stanowią własność Gminy Przeciszów. Część działki ewid. nr 566/1 o łącznej powierzchni 0,1756 ha, położonej w miejscowości Przeciszów, Gmina Przeciszów. Zgodnie z księgą wieczystą KR1E/00031823/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu stanowią własność Gminy Przeciszów. Część działki ewid. nr 818/1 o łącznej powierzchni 0,1987 ha, położonej w miejscowości Przeciszów, Gmina Przeciszów. Zgodnie z księgą wieczystą KR1E/00051292/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu stanowią własność Gminy Przeciszów.   O p i s       n i e r u c h o m o ś c i :   Działka ewid. nr 179, obręb Przeciszów podlega ustaleniom Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z którym położona jest w obszarze oznaczonym symbolem PR. 1UO - tereny zabudowy usługowej - oświata. Działka ewid. nr 566/1, obręb Las podlega ustaleniom Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z którym położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 23.L.UK - tereny usług kultury. Działka ewid. nr 818/1, obręb Przeciszów podlega ustaleniom Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z którym położona jest w obszarze oznaczonym symbolem PR.IT/KS - tereny infrastruktury technicznej i parkingów.   T e r m i n      z a g o s p o d a r o w a n i a        n i e r u c h o m o ś c i :   Przedmiot nieruchomości zostanie oddany w użyczenie z dniem zawarcia umowy użyczenia.   I n f o r m a c j e       d o t y c z ą c e      u ż y c z e n i a :   Oddanie w użyczenie nieruchomości, następuje na cele publiczne.   Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Przeciszów i stronie internetowej przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 08 czerwca 2020 r. do 29 czerwca 2020 r. Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym.     Wójt Gminy /-/ Tomasz Kosowski

 • Uprzejmie informujemy, że Wykonawca Spółka Sanito z początkiem przyszłego tygodnia rozpoczyna audyty w ramach realizacji projektu pn. Dostawa i montaż instalacji solarnych, mikro instalacji fotowoltaicznych, instalacji z pompą ciepła i instalacji z kotłem ciepła na biomasę – pellet z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych mieszkańców gmin partnerskich” w ramach programu „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

 • OŚ.6220.2.2020  Przeciszów, dn. 17.06.2020r.  OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach         Na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku  z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 17.06.2020r. na wniosek ENERGY 2000 SP. Z O.O. ENERGYLANDIA SP.K., 34 – 141 Przytkowice 532A reprezentowanego przez Prezesa Zarządu komplementariusza – Marka Goczała  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa parku rozrywki –moduł nr 3 „Sweet Valley” na terenie Gminy Przeciszów. Planowane do realizacji przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w Przeciszowie na działkach o numerach ewidencyjnych: 2633/47, 2633/46, 2607/6, 2607/5, 2609, 2608/4, 2610/4, 2633/48, 2633/50, 2611/4. Działki sąsiadujące z przedsięwzięciem: Obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, jako działki znajdujące się w zasięgu 100 m od linii przedsięwzięcia (zgodnie z ustawą ooś określony jako strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) obejmuje działki ewidencyjne: w gminie Przeciszów: 2633/43, 2633/44, 2606/3, 2577, 2576/4, 2633/37, 2607/7, 2607/3, 2608/3, 2610/3, 2611/3, 2612/3, 2612/4, 2633/49, 2613/4, 2614/4, 2633/38, 2613/3, 2614/3, 2615, 2616/4, 2573/3, 2633/39, w gminie Zator: obręb 1: 196/1, 196/2, 257/3, 195/5, 195/6, 199/1, 199/2, 208/1, 208/2, 210/1, 210/2, 211/1, 211/2, 219/3, 219/4, 220/3, 220/4, 221/3, 221/4, 224/3, 224/4, 229/1, 229/2.           Z powyższą decyzją oraz zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją  strony mogą  zapoznać się w Urzędzie Gminy Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32 – 641 Przeciszów, pok. 206, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.           Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kpa. W związku z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia.         Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.         Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji w Urzędzie Gminy Przeciszów, pok.206 w godzinach pracy Urzędu. Wójt Gminy /-/ Tomasz Kosowski

1 [2] [3]

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia