Szukana fraza:
Utworzone po:
Utworzony przed:
  • Do dnia 15 września 2020 r. rodzice uczniów szkół podstawowych, i szkół ponad podstawowych, ponadgimnazjalnych (lub pełnoletni uczniowie) mogą ubiegać się o stypendia szkolne.

  • Aby powiększyć obraz kliknij na niego.

  • Oddział Małopolski PFRON przypomina, że w ramach programu „Aktywny samorząd” do 31 sierpnia br. osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z takich form wsparcia jak np. dofinansowanie kosztów: - zakupu sprzętu elektronicznego, - oprzyrządowania do posiadanego samochodu, - uzyskania prawa jazdy, - zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, - utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, - zapewnienia opieki dla osoby zależnej np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu, - zakupu protezy kończyny i utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy.

  • Wójt Gminy Przeciszów informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad „Programem współpracy gminy Przeciszów z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”

  • Firma EUROVIA Polska S.A. jako Generalny Wykonawca zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Las i Przeciszów, powiat oświęcimski” informuje, iż w dniu 10.08.2020 r. (poniedziałek) całkowicie nieprzejezdny będzie odcinek ul. Podlesie w Przeciszowie od skrzyżowania z ul. Przyrębską w kierunku do centrum. Brak przejazdu na ww. odcinku drogi spowodowany będzie wykonywaniem robót kanalizacyjnych, w związku z powyższym prosimy mieszkańców o korzystanie w tym dniu z wyznaczonego objazdu. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

  • OŚ.6220.1.2019                                                                                  Przeciszów, dn. 10.08.2020r.  OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach         Na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku  z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości   informację o wydaniu w dniu 10.08.2020r. na wniosek Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A. ul. Rzemieślnicza 1, 30 – 363 Kraków, reprezentowanych przez Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego – Jarosława Ptaka oraz Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Technicznego – Eugeniusza Magdę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Przeciszów”. Planowane przedsięwzięcie było opiniowane i uzgadniane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach ewid. nr: 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7, 8, 9/2, 9/1, 10, 11/1, 11/2, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7 obręb Przeciszów, gmina Przeciszów.        Planowane przedsięwzięcie oddziaływać będzie na działki ewid. nr: 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7, 8, 9/2, 9/1, 10, 11/1, 11/2, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7 obręb Przeciszów oraz działki ewid. nr 1499 i 1500 obręb Stawy Monowskie, gmina Oświęcim           Z powyższą decyzją oraz zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją  strony mogą  zapoznać się w Urzędzie Gminy Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32 – 641 Przeciszów, pok. 206, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.                 Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)  w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1712) stosuje się przepis art. 49 Kpa. W związku z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia.         Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.         Jednocześnie, zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji w Urzędzie Gminy Przeciszów, pok.206 w godzinach pracy Urzędu. Z up. Wójta Dorota Nykiel Sekretarz Gminy

  • Obwieszczenie Wójta Gminy Przeciszów z dnia 10.08.2020r.     w sprawie terminu rozpoczęcia polowania zbiorowego Koła Łowieckiego CZAJKA (obwód łowiecki nr 118)          Wójt Gminy Przeciszów, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 67 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca zbiorowego polowania Koła Łowieckiego CZAJKA w obwodzie łowieckim nr 118.   Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może  zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Przeciszów. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym w harmonogramie. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.     Do pobrania: Harmonogram polowań – obwód łowiecki nr 118      

1 [2] [3]

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia