Szukana fraza:
Utworzone po:
Utworzony przed:
  • Przeciszów, dn. 17.07.2019r.   Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy   Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)   Wójt Gminy w Przeciszowie podaje do publicznej wiadomości wykaz powierzchni dachowej budynku gminnego przeznaczonego do dzierżawy.   Oznaczenie i opis działek Działka  ewid. nr 1683/3  położona w Przeciszowie zabudowana budynkiem Domu Kultury przy ul. Długiej 6. Zgodnie z Księgą Wieczystą nr KR1E/00022969/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu działki stanowią własność Gminy Przeciszów Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego PR.UK – tereny zabudowy usługowej – kultura (dz. 1683/3 w Przeciszowie) Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia Przedmiotem dzierżawy jest część powierzchni dachowej budynku gminnego opisanego powyżej z przeznaczeniem pod zainstalowanie anteny do radiowego łącza internetowego. Dodatkowe informacje Obciążenia z tytułu dzierżawy – czynsz dzierżawny wg Zarządzenia nr 18/2019 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 28 luty 2019 r. wynosi  60,00 zł netto za 1 antenę  podwyższony o obowiązujący podatek VAT, który obecnie wynosi 23% Czynsz dzierżawy uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego w termie 7 dni od dnia otrzymania faktury. Okres dzierżawy – do 3 lat   Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 17 lipca do 8 sierpnia 2019r.         Wójt Gminy /-/ Tomasz Kosowski  

  • OŚ.6220.2.2019 ,                                                                            Przeciszów, dn. 18.07.2019 r.       OBWIESZCZENIE    Na podstawie  art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku  z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)   Wójt Gminy Przeciszów   zawiadamia wszystkie strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.  Rodzinny Park Rozrywki „Energylandia” na terenie gminy Przeciszów i gminy Zator  prowadzonego  na wniosek ENERGY 2000 SP.       Z O.O. ENERGYLANDIA SP.K., 34 – 141 Przytkowice 532A, reprezentowana  przez Prezesa Zarządu komplementariusza – Marka Goczała, o wydaniu 1.      postanowienia z dnia 18.07.2019r. znak OŚ.6220.2.2019r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu, 2.      postanowienia z dnia 18.07.2019r. znak OŚ.6220.2.2019r. w sprawie zawieszenia postępowania do momentu przedłożenia raportu.          Park Rozrywki zlokalizowany będzie w gminie Przeciszów i gminie Zator i obejmuje działki ewidencyjne: w gminie Przeciszów 2574, 2575, 2576/4, 2577, 2578, 2582/1, 2582/2, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2604, 2605, 2606/1, 2606/2, 2606/3, 2573/3, 2607/3, 2607/5, 2607/6, 2607/7, 2608/3, 2608/4, 2609, 2610/3, 2610/4, 2611/3, 2611/4, 2612/3, 2612/4, 2613/3, 2613/4, 2614/3, 2614/4, 2615, 2616/3, 2616/4, 2617/3, 2617/4, 2618/3, 2618/4, 2619/3, 2619/4, 2620, 2621, 2622, 2623/3, 2623/4, 2624/3, 2624/4, 2625, 2626/3, 2626/4, 2633/2, 2633/6, 2633/7, 2633/20, 2633/22, 2633/23, 2633/35, 2633/36, 2633/37, 2633/38, 2633/39, 2633/40, 2633/41, 2633/43, 2633/44, 2633/45, 2633/46, 2633/47, 2633/48, 2633/49, 2633/50, 2633/9, 3933, 3934, 3935, 2627/3, 2628/3  oraz w gminie Zator obręb 1: 195/6, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 222, 226, 227, 234, 237, 238, 245, 250, 252, 196/1, 196/2, 199/1, 199/2, 204/3, 204/4, 204/5, 204/6, 207/1, 207/2, 208/1, 208/2, 209/1, 209/2, 210/1, 210/2, 211/1, 211/2, 212, 213, 214/1, 214/2, 215, 216, 217/1, 217/2, 218/1, 218/2, 219/3, 219/4, 220/3, 220/4, 223/1, 223/2, 224/3, 224/4, 225, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, 232/1, 232/3, 232/4, 233/1, 233/2, 235/1, 235/2, 236/3, 236/4, 239/1, 239/2, 240/1, 240/2, 241/3, 241/4, 242, 243/1, 243/2, 244/1, 244/2, 246/1, 246/2, 247/3, 247/4, 248/1, 248/2, 249/1, 249/2, 251/3, 251/4, 256/3, 256/4, 257/3, obręb 6: 12/1, 14/1, 14/2, 15/5, 17/7, 17/8, 18/18, 19, 20, 21, 22, 232, 233, 234, 245, 246, 247, 26, 27, 28, 29, 3/1, 31/1, 31/2, 32, 33, 34, 35, 36, 4/1, 42/1, 42/2, 43, 44, 45, 46, 47, 51/1, 51/2, 52, 53, 54, 55, 60/1, 60/2, 61, 62, 63, 65/3, 65/4, 66.   Działki sąsiadujące z przedsięwzięciem Obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, jako działki przylegające bezpośrednio do działek, na których zlokalizowane będzie przedsięwzięcie (zgodnie z ustawą ooś określony jako strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) obejmuje działki ewidencyjne: w gminie Przeciszów: 2572, 2573/1, 2573/2, 2576/3, 2633/37, 2591/2, 2590, 2596, 2525, 3893/40, 2633/24, 2632/3, 2632/4, 2631/3, 2631/4, 2630/3, 2630/4, 2629/3, 2629/4, 2628/3, 2628/4, 2627/4, 3893/33, 3893/37, 3893/35, 3892/3, 3891/3, 2602, 2603, 2633/1 oraz w gminie Zator:  obręb 1: 193, 195/5, 221/3, 221/4, 257/1, 257/2, 253, 254/3, 254/4, 255/3, 255/4, 256/3, obręb 4: 1, 3/12, 28/1, 29/1, 30/1, 47/1, 48/1, 49/1, obręb 6: 238/1, 239/1, 1/1, 2/1, 2/3, 5/3, 5/4, 5/7, 17/6, 18/20, 18/19, 23, 30, 37, 39/1, 40/4, 38, 48, 56, 64, 67, 76, 75, 74, 73, 71/4, 94, 150, obręb Łowiczki:3267/3,3268/1.          Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) wszystkim stronom postępowania przysługuje prawo czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym prawo do przeglądania akt sprawy oraz składania uwag i wniosków w postępowaniu dowodowym. Z aktami w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przeciszów, ul. Podlesie1, 32 – 641 Przeciszów, pok. 206, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.   Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)  stosuje się przepis art. 49 Kpa. W związku z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia.   Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.   Wójt Gminy /-/ Tomasz Kosowski

  • Przeciszów, dn. 22.07.2019r.   Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży   Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)   Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży:   Oznaczenie działek Działka ewid. nr 518 o powierzchni 0,0309 ha, obręb Przeciszów, gmina Przeciszów. Zgodnie z księgą wieczystą KR1E/00051292/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu stanowi ona własność Gminy Przeciszów. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego PR.26MN-U – tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej PR.11R – tereny rolne Opis działek Działka zlokalizowana w Przeciszowie w obrębie ul. Podlesie. Działka ma kształt nieregularny – długa, wąska, w terenie stanowi teren zielony, nieurządzony; od strony wschodniej i północnej tereny rolnicze, z pozostałych stron zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Informacje o przeznaczeniu do sprzedania Nieruchomość ta została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Dodatkowe informacje Cena nieruchomości wynosi 4500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych, 00/100). Do kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.   Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 22 lipca do 13 sierpnia 2019r.   Wójt Gminy /-/ Tomasz Kosowski

  • Z dniem 1 lipca 2017 r. weszły w życie przepisy Uchwały nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

  • Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” Uprzejmie informujemy iż 16-07-2019 w Baranówce odbyło spotkanie Wójtów / Burmistrzów wszystkich 41 Gmin będących w projekcie celem podjęcia decyzji związanych z postępowaniem przetargowym na wyłonienie Wykonawców.

  • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZECISZÓW z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zawiadomienia o podjęciu przez Radę Gminy Przeciszów: – uchwały nr XLIII/254/18 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów; – uchwały nr VIII/60/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów.

  • Wójt Gminy Przeciszów przypomina o wprowadzonych od 01.01.2019 r. indywidualnych numerach kont . Opłaty z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi proszę uiszczać na swój indywidualny numer konta, zawarty w zawiadomieniu i decyzji wymiarowej. Informujemy także, że powyższych płatności mogą Państwo dokonywać w Banku Spółdzielczym w Zatorze odział w Przeciszowie bez dodatkowych opłat.

[1] 2 [3]

AKTUALNOŚCI

2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia